ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang ilang bagay na nagpapatunay sa iyo na mayroong Diyos?

Opisyal na Sagot

Ang Diyos ay naglaan ng maraming katibayan ng Kanyang pag-iral. Isa sa mga ito ang pagpapatunay ng Kanyang mga nilikha: “Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios; at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay” (Mga Awit 19:1). Natingnan mo na ba nang may paghanga ang kalangitan sa gabi na may bilyun-bilyong bituin? O napag-aralan ang mahirap maintindihang mga detalye ng isang dahon o bulaklak? O nanggilalas sa himala ng isang bagong silang na sanggol? Ang magaganda at mahirap maunawaan na mga nilikhang ito ay hindi nagkataon lamang. Sila ay mga nilikha ng iyong Diyos Ama sa Langit. Maipapaalala ng mga ito sa iyo ang Kanyang pag-iral at pagmamahal para sa Kanyang mga anak. Ipinahayag ng isang sinaunang propeta: “Lahat ng bagay ay nagpapatunay na may Diyos; oo, maging ang mundo … at ang pag-inog nito, oo, at gayon din ang lahat ng planetang gumagalaw sa kanilang karaniwang ayos ay nagpapatunay na may Kataas-taasang Tagapaglikha” (Aklat ni Mormon, Alma 30:44).