ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit mahalaga na pangalagaan natin ang ating katawan? Bakit tinatawag sa Biblia na mga templo ng Diyos ang ating katawan?

Opisyal na Sagot

Ang tao ay binubuo ng dalawang bahagi: isang mortal na katawan, at isang imortal na espiritu. Tinatawag ng Panginoon ang ating katawan na isang ‘tabernakulo’ o isang ‘templo’ dahil ito ang pansamantalang tinatahanan ng ating walang-hanggang espiritu (tingnan sa Aklat ni Mormon, Mosias 3:5; I Mga Taga Corinto 3:16). Dahil ang pinagsamang espiritu at katawan ang kaluluwa ng tao (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 88:15), ang nakaaapekto sa isa ay nakaaapekto rin sa isa. Sa pangangalaga sa ating katawan nagiging kasiya-siya ang ating “tabernakulo” na panahanan ng ating espiritu. Kapag dinungisan natin ang ating mga katawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga droga, tabako, o nakasasamang pagkain, nakasasama ito sa ating espiritu.