ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang pananaw ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw hinggil sa homoseksuwalidad at pagpapakasal ng dalawang taong magkapareho ang kasarian?

Opisyal na Sagot

Sa Biblia ipinangaral ni Pablo sa mga taga Roma na kasalanan ang homoseksuwalidad (tingnan sa Mga Taga Roma 1:24-32). Sa panahon ng Lumang Tipan isinama ni Moises sa kanyang batas na ang pakikipagrelasyon sa parehong kasarian ay labag sa batas ng Diyos (tingnan sa Levitico 20:13)

Inilabas ni Pangulong Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang sumusunod na pahayag tungkol sa homoseksuwalidad: “Naniniwala kami na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay inorden ng Diyos. Naniniwala kami na ang kasal ay maaaring maging walang hanggan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng walang-hanggang priesthood sa bahay ng Panginoon (“Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” na isinulat ng labindalawang Apostol sa panahong ito sa pamamagitan ng inspirasyong mula sa Panginoon).

“Itinatanong ng mga tao kung ano ang palagay natin sa mga taong itinuturing ang kanilang sarili na mga bakla at mga tomboy. Ang sagot ko ay mahal natin sila bilang mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Maaaring may pagkahilig sila sa mga bagay na malakas makaimpluwensiya at maaaring mahirap pigilin. Ang mga tao ay may pagkahilig kahit paano sa iba’t ibang pagkakataon. Kung paglalabanan nila ang mga pagkahilig na ito, makasusulong sila gaya ng iba pang mga miyembro ng Simbahan. Kung malabag nila ang batas ng kalinisang-puri at ang mga pamantayan ng Simbahan sa kagandahang-asal, sa gayon sila ay mapapasailalim sa disiplina ng Simbahan, katulad din ng iba.

“Nais naming tulungan ang mga taong ito, upang palakasin sila, tulungan sila sa kanilang mga problema at tulungan sila sa kanilang mga paghihirap. Ngunit hindi kami maaaring manahimik na lamang kung gumagawa sila ng mga imoral na gawain, kung sinisikap nilang panindigan at ipagtanggol at ipamuhay ang tinatawag nilang kasal ng dalawang taong pareho ang kasarian. Ang pagpapahintulot sa gayon ay maituturing na hindi pagpapahalaga sa pinakaimportante at sagradong pundasyon ng kasal na pinahintulutan ng Diyos at sa pangunahing layunin nito, ang pagkakaroon ng mga pamilya” (Ensign, Nob. 1998, 71).