ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol kay Jesucristo? Naniniwala ba ang mga Mormon na si Jesucristo ang anak ng Diyos?

Opisyal na Sagot

Si Jesucristo ang literal na Anak ng Diyos. Tinupad ng Kanyang pagsilang, buhay, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli ang maraming propesiyang nasa mga banal na kasulatan tungkol sa pagparito ng isang Tagapagligtas. Siya ang Lumikha, Siya ang ating Tagapagligtas, at Siya ang ating magiging Hukom (tingnan sa Isaias 9:6, 53:3-7; Mga Awit 22:16-18).

Sa ilalim ng pamamahala ng ating Ama sa Langit, nilikha ni Jesucristo ang mundo (Juan 1:10; Sa Mga Hebreo 1:2).

Nang mabuhay si Jesus sa lupa (mga 2,000 taon na ang nakararaan), namuhay Siya nang perpekto. Itinuro Niya sa salita at sa halimbawa kung paano dapat mamuhay ang mga tao sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Sa Kanyang pagdurusa sa Halamanan ng Getsemani at sa pagbubuwis ng Kanyang buhay sa krus—ibig sabihin, sa pagsasagawa ng Pagbabayad-sala —inililigtas tayo ni Jesucristo mula sa ating mga kasalanan (I Ni Pedro 2:21) kapag sinusunod natin Siya. Dahil sa Pagbabayad-sala, maaari kang mapatawad sa iyong mga kasalanan kapag taos-puso kang nagsisi (Aklat ni Mormon, Mosias 26:30).

Sa pamamagitan ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, iniligtas tayo ni Jesucristo mula sa kamatayan. Dahil nadaig Niya ang kamatayan, lahat tayo ay bibigyan ng kaloob na pagkabuhay na mag-uli, ibig sabihin ang ating espiritu at katawan ay magsasamang muli nang walang hanggan (Mga Gawa 24:15; I Mga Taga Corinto 15:22). Kapag natapos ang buhay sa mundong ito, si Jesucristo ang magiging huling Hukom (Mga Gawa 17:31; Juan 5:21-22; Mga Gawa 10:42).