ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Masasabi mo ba sa akin ang mga kaugalian ng mga Mormon: paano kayo manamit sa simbahan, anong mga pista opisyal ang ipinagdiriwang ninyo, atbp.?

Opisyal na Sagot

Ang mga miyembrong dumadalo sa mga serbisyo ng Linggo ay karaniwang nagsusuot ng kanilang “pinakamaayos na damit-pangsimba,” na maaaring amerikana, coat, at kurbata para sa kalalakihan at disenteng bestida o palda at blusa para sa kababaihan. Karaniwan ay nakadamit-pangsimba rin ang mga bata tuwing Linggo.

Ipinagdiriwang ng mga miyembro ng Simbahan ang Pasko at Paskua, na itinuturing ang dalawang kaganapang ito na pinaka-espirituwal na mahalagang araw sa kasaysayan dahil sa pagsilang, pagdurusa, kamatayan, at Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo.

Ipinagdiriwang din ng mga miyembro ng Simbahan ang mga pista opisyal ng rehiyon at bansang kinaroroonan nila. Ipinagdiriwang din ng mga miyembro ng Simbahan ang kaarawan, anibersaryo, at katulad na mga kaganapan.