ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Sumusuporta ba Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa mga partido sa pulitika?

Opisyal na Sagot

Ginawa ng Simbahan ang sumusunod na pahayag sa publiko sa maraming pagkakataon bago nagkaroon ng malawakang eleksyon: “Ang mga alituntuning naaayon sa ebanghelyo ay matatagpuan sa mga plataporma ng lahat ng pangunahing partido sa pulitika. Bagama’t hindi sumusuporta ang Simbahan sa mga kandidato sa pulitika, plataporma, o partido, hinihimok ang mga miyembro na ganap na makilahok sa mga gawain sa pulitika, pamahalaan, at komunidad.”