ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit kailangan ang Panunumbalik ng Ebanghelyo? Hindi ba noon pa tayo mayroong Biblia?

Opisyal na Sagot

Ang pangkalahatang pagtalikod sa katotohanan ay nangyari nang mamatay ang mga Apostol ni Cristo. Tinatawag itong Apostasiya (Amos 8:11-12; Mga Gawa 20:29-30; II Kay Timoteo 4:3).

Nang mabuhay si Jesucristo sa lupa, itinatag Niya ang Kanyang Simbahan. Matapos Siyang Umakyat sa langit, ipinagpatuloy ng Kanyang mga Apostol ang Kanyang gawain sa ilalim ng Kanyang pamamahala, sa pamamagitan ng paghahayag at sa Kanyang awtoridad ng priesthood.

Nang mapaslang ang mga Apostol at maraming mabubuting miyembro ng Simbahan at ang iba pang mga miyemro ay tumalikod sa katotohanan, binawi ng Panginoon ang awtoridad ng priesthood at ang Kanyang Simbahan mula sa lupa. Kung walang awtoridad ng priesthood ng Diyos, hindi na gagana ang Simbahan ayon sa pagkakatatag dito ni Cristo. Ang mga ordenansa ay binago at maraming malinaw at simpleng katotohanan ang nawala. Bagama’t maraming mabubuting tao at may ilang katotohanang nanatili, nawala ang orihinal na Simbahan.

Ipinropesiya ng mga Apostol ang pagtalikod sa katotohanan o Apostasiya. Isang halimbawa ang liham ni Pablo sa mga taga Tesalonica (II Mga Taga-Tesalonica 2:1-3).

Ipinropesiya ni Apostol Pedro ang “pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay” bago ang Ikalawang Pagparito ni Cristo (Mga Gawa 3:19-21). Dahil nawala bunga ng Apostasiya, ang Simbahan ni Cristo at ang Kanyang awtoridad ay ipanunumbalik sa lupa. Ang Panunumbalik na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa lahat na muling matanggap ang lahat ng pagpapala ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Ang Unang Pangitain ni Joseph Smith ang tanda ng pagsisimula ng Panunumbalik ng ebanghelyo ni Jesucristo sa lupa. Sa sumunod na mga taon, ipinanumbalik ni Cristo ang Kanyang priesthood at muling inorganisa ang Kanyang Simbahan. Patuloy Niyang inihayag ang mga katotohanan sa Kanyang mga propeta at ipinanumbalik ang mga pagpapalang binawi noon sa mundo.