ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Sino ang propeta ng mga Mormon ngayon?

Opisyal na Sagot

Tumawag ng mga propeta ang Diyos upang mamuno sa Kanyang Simbahan sa ating panahon, tulad ng ginawa Niya noong araw. Ang kasalukuyang propeta at Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay si Russell M. Nelson. Katuwang niya ang dalawang tagapayo—sina Dallin H. Oaks at Henry B. Eyring. Sila ang bumubuo ng Unang Panguluhan ng Simbahan (katulad nina Pedro, Santiago, at Juan matapos pumanaw si Cristo).

Lahat ng miyembro ng Unang Panguluhan at Korum ng Labindalawang Apostol ay mga apostol at mga propeta. Ang mga Apostol ngayon ay sina:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares