ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Sino ang pumipili ng propeta ng mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Si Jesucristo ang Pinuno ng Simbahang ito. Ang pagtawag at paghirang ng Buhay na Propeta ay pinamamahalaan Niya na Siyang may-ari ng Simbahang ito.

Pagkamatay ni Propetang Joseph Smith sa Carthage Illinois, pinamunuan ni Brigham Young ang Simbahan patungong Salt Lake Valley at ginabayan ang pag-unlad at paglaganap nito sa buong Kanluran. Pagkamatay niya, ang senior na Apostol na si John Taylor ang naging ikatlong Pangulo ng Simbahan. Kapag pumapanaw ang bawat Pangulo ng Simbahan, ang senior na Apostol ang humahaliling Pangulo. Simula kay Brigham Young, napamunuan na ang Simbahan nina:

 • John Taylor—1877–87
 • Wilford Woodruff—1887–98
 • Lorenzo Snow—1898–1901
 • Joseph F. Smith—1901–18
 • Heber J. Grant—1918–45
 • George Albert Smith—1945–51
 • David O. McKay—1951–70
 • Joseph Fielding Smith—1970–72
 • Harold B. Lee—1972–73
 • Spencer W. Kimball—1973–85
 • Ezra Taft Benson—1985–94
 • Howard W. Hunter—1994–95
 • Gordon B. Hinckley—1995–2008
 • Thomas S. Monson—2008–2018
 • Russell M. Nelson—2018–kasalukuyan

Bawat Pangulo ng Simbahan ay pumipili ng mga tagapayo mula sa karapat-dapat at mahuhusay na kalalakihan. Magkakasama, ang mga lalaking ito ang bumubuo ng Unang Panguluhan ng Simbahan. Kasama ang Labindalawang Apostol, pinamamahalaan nila ang Simbahan.