ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Anong mga pagpapala ang matatanggap mo sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon, ng Biblia, at ng iba pang mga banal na kasulatan?

Opisyal na Sagot

Kapag pinag-aralan mo ang mga banal na kasulatan, mas mapapalapit ka sa Diyos at higit kang makapamumuhay nang matwid. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay magdudulot sa iyo ng higit na kagalakan, pag-asa, at pag-unawa sa plano ng Diyos at sa iyong bahagi sa planong iyan.

Inaanyayahan ka ni Jesucristo na “magpakabusog” sa Kanyang mga salita (Ang Aklat ni Mormon, 2 Nephi 32:3). Nangangahulugan iyan ng higit pa sa kaswal na pagbabasa lamang ng mga banal na kasulatan. Ibig sabihin niyan ay pag-aralan ang mga ito, pagbulayan ang mga ito, paghambingin ang mga talata, isapuso ang mga talata, itangi ang mga ito, matuwa sa mga ito.

Kapag nagpakabusog ka sa mga banal na kasulatan, mapanalanging humiling sa Diyos ng pang-unawa, at ipaaalam sa iyo ng Espiritu Santo na totoo ang mga ito (tingnan sa Aklat ni Mormon, Moroni 10:4,5). Higit kang mapapalapit sa Diyos. Mag-iibayo ang iyong pananampalataya at pagmamahal kay Jesucristo. Gayundin ang iyong hangaring gumawa ng mabuti at maging katulad Niya.