ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit tinatawag ng ilang tao na kulto ang Mormonismo?

Opisyal na Sagot

Ang isang kahulugan ng ‘kulto’ na nakalista sa Webster’s Dictionary ay “isang relihiyong itinuturing na may kakaibang paniniwala.” Dahil ang Mormonismo ay hindi isang relihiyon na humiwalay sa mga simbahang Katoliko o Protestante, itinuturing ito ng ilan na “kakaibang paniniwala.” Halimbawa, ang pakahulugan ng LDS sa Panguluhang Diyos ay iba sa Nicene Creed na tanggap ng karamihan sa mga simbahang Katoliko o Protestante. Ang katawagang “kulto” ay karaniwang ginagamit ng mga kalaban ng Simbahan na nagtatangkang pintasan o ipahamak ang Simbahan. Gayunman, kung minsan ay pagkakategorya lamang iyon na pinalala ng kawalan ng pagkaunawa. Ang mga maling pagkaunawang iyon ay kadalasang naglalaho kapag nalaman ng mga tao na pareho lang ng sa kanila ang talagang itinuturo at pinaniniwalaan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at na Siya ang Tagapagligtas at Manunubos ng sanlibutan, at ating minamahal at sinasamba. Kapag nagsimulang makita at makilala ng mga tao ang mga bagay na ito tungkol sa mga Mormon, karaniwan ay nagbabago ang kanilang opinyon tungkol sa Simbahan, at napapalitan ng panibagong pagkaunawa ang dati nilang mga pag-aakala.