ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Sino si Joseph Smith?

Opisyal na Sagot

Si Joseph Smith Jr. ay ipinanganak noong 1805 sa Sharon, Windsor County, Vermont, kina Joseph at Lucy Mack Smith. Mayroon siyang 10 kapatid na lalaki at babae. Tinuruan siya ng kanyang mga magulang na manalangin, magbasa ng Biblia, at manampalataya sa Diyos. Sa edad na 14, bilang sagot sa kanyang taimtim na panalangin, nakita ni Joseph ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak na si Jesucristo sa kanyang Unang Pangitain. Sa edad na 17, nagsimulang tumanggap si Joseph ng mga sugo ng langit na naghanda sa kanya para sa gagampanan niyang tungkulin sa Panunumbalik ng Simbahan ni Jesucristo sa mundo. Isa siyang propeta, tulad nina Moises, Isaias at iba pa sa panahon ng Biblia. Pinalakas siya ng Diyos para isakatuparan ang Kanyang misyon tulad ni Jeremias na nagsabing, “Ah, Panginoong Dios! Narito, hindi ako marunong magsalita: sapagka’t ako’y bata. Nguni’t sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong sabihin, Ako’y bata: sapagka’t saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anomang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo” (Jeremias 1:6-7).