ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit walang bayarang mga lingkod ang mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang mga miyembro ay inorganisa sa mga lokal na kongregasyong tinatawag na mga ward o branch. Ang mga kongregasyong ito ay inorganisa ayon sa lokasyon, at ang mga miyembro ay dumadalo sa ward o branch na malapit sa kanilang tahanan. Ang mga kongregasyon ay nagpupulong tuwing Linggo upang sumamba. Ang lider ng isang kongregasyon ay isang bishop o branch president. Hindi binabayaran ang kanyang paglilingkod, kundi nag-uukol siya ng panahon sa paglilingkod sa kongregasyon.

Ang mga miyembro ay tinatawag ng kanilang mga lider na maglingkod sa iba’t ibang katungkulan sa kanilang kongregasyon. Ang mga lider ay humihingi ng banal na patnubay kapag gumagawa ng gayong mga pagtawag. Ang mga katungkulan kung saan maaaring matawag ang isang tao ay pagiging guro, lider ng mga kabataan, clerk, atbp. Ang paglilingkod ng isang miyembro ay nagpapala sa iba at naglalaan ng mga pagkakataong matuto at umunlad ang miyembro.

Ang ward o branch ay isang komunidad kung saan nagiging magkakaibigan at nagtutulungan ang mga miyembro. Sinisikap sundin ng mga miyembro ang mga itinuro ng isang sinaunang propeta na kapag kami ay nabinyagan, kami ay “nahahandang magpasan ng pasanin ng isa’t isa, nang ang mga yaon ay gumaan” at “nahahandang makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati, oo, at aliwin yaong mga nangangailangan ng aliw” (Aklat ni Mormon, Mosias 18:8-9).

Sa paglilingkod, pinagagaan ng mga miyembro ang pasanin ng isa’t isa at ipinapakita ang kanilang pagmamahal.