ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang ward/stake/branch?

Opisyal na Sagot

Ang aming mga lokal na kongregasyon ay tinatawag na mga ward (o branch para sa mas maliliit na kongregasyon). Ang mga ito ay inorganisa ayon sa lokasyon at ang mga miyembro ay dumadalo sa ward o branch na malapit sa kanilang tahanan. Dahil pare-pareho sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang lahat ng materyal sa pagtuturo sa lahat ng ward at branch, iisang lesson ang pag-aaralan ng mga tao saanmang lugar ng mundo sila magsimba. Ang espirituwal na lider ng bawat ward ay tinatawag na bishop (o branch president para sa mga branch). Miyembro siya ng kongregasyon na hinilingang magsilbi bilang boluntaryo sa katungkulang ito. Ang grupo ng mga ward ang bumubuo sa isang stake, at ang lider ng stake ay ang stake president. Ang “stake” ay katagang hindi makikita sa Bagong Tipan, kundi kinuha mula sa tolda na inilarawan sa Lumang Tipan kung saan ang “tolda,” o simbahan, ay sinusuportahan ng mga stake (o tulos) (tingnan sa Isaias 54:2).

Ang ward o branch ay isang komunidad kung saan nagiging magkakaibigan at nagtutulungan ang mga miyembro. Sinisikap sundin ng mga miyembro ang mga itinuro ng isang sinaunang propeta na kapag kami ay nabinyagan, kami ay “nahahandang magpasan ng pasanin ng isa’t isa, nang ang mga yaon ay gumaan” at “nahahandang makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati, oo, at aliwin yaong mga nangangailangan ng aliw” (Aklat ni Mormon, Mosias 18:8-9). Sa paglilingkod, pinagagaan ng mga miyembro ang pasanin ng isa’t isa at ipinapakita ang kanilang pagmamahal.