ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang Word of Wisdom na binabanggit ng mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang ating katawan ay mahalagang kaloob ng Diyos. Para mapanatiling malusog at malakas ang ating katawan at isipan, ibinigay ng Diyos ang batas ng kalusugan kay Joseph Smith noong 1833. Ang batas na ito ay kilala bilang Word of Wisdom [Salita ng Karunungan] (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 89:1-21).

Bukod pa sa pagbibigay-diin sa mga pakinabang ng wastong pagkain at pisikal at espirituwal na kalusugan, nagsalita ang Diyos laban sa paggamit ng:

  • Tabako o sigarilyo.
  • Alak.
  • Kape at tsaa.
  • Ilegal na droga.

Nangako ang Diyos ng malalaking pagpapala sa pisikal at espirituwal sa mga sumusunod sa Word of Wisdom. Ngayon, isinusulong ng mga siyentipiko ang ilan sa mga tuntunin ding iyon na ibinigay ng isang mapagmahal na Diyos kay Joseph Smith halos dalawang siglo na ang nakararaan.