ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Gawaing Misyonero

Isang Misyonerong Simbahan

Kunwari’y nakatuklas ka ng lunas sa kanser. Gaano mo kabilis ibabalita ang tungkol sa iyong natuklasan? Kanino mo ito sasabihin? Ang ebanghelyo ni Jesucristo ang lunas sa napakaraming hinaing sa buhay kaya nais ng mga Mormon na ibahagi ang mabuting balita ng buhay na walang hanggan nang gayon din kabilis.

Ang Simbahan ng Panginoon ay isang misyonerong simbahan noon pa man. Ang buhay ni Jesucristo ang perpektong halimbawa ng gawaing misyonero. Nang magministeryo Siya sa lupa, itinuro niya ang ebanghelyo sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng klase ng tao. Tinuruan ni Jesus ang edukadong kalalakihan sa templo, ang mga makasalanan, ang matatapat at hindi naniniwala. Tumawag din Siya ng mga apostol at iba pang mga disipulo upang ipangaral ang ebanghelyo upang mas maraming taong makarinig tungkol sa mga pagpapala ng Kanyang ebanghelyo. Karamihan sa kanilang pangangaral noong buhay pa si Cristo ay sa kanilang sariling mga tao, ang mga Judio. Matapos mabuhay na mag-uli si Jesus, binisita Niya ang Kanyang mga apostol at isinugo sila upang mangaral sa mga gentil. Iniutos Niya sa kanila, “Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal” (Marcos 16:15).

Bakit Nagpapadala ang mga Mormon ng mga Misyonero sa Iba’t ibang Panig ng Mundo

Ang isa sa mga pinaka-kilalang katangian ng Simbahan ay ang gawaing misyonero ng mga Mormon. Ngayon mismo, libu-libong misyonero ang naglalakad, nagmamaneho o nakabisikleta sa iba’t ibang ng panig ng mundo, namimigay ng mga kopya ng Aklat ni Mormon at nagbabahagi ng ebanghelyo sa mga taong nakikilala nila. Bakit nagboboluntaryo ang mga taong ito, na karamihan ay wala pang 25 anyos, na lisanin ang kanilang tahanan sa sarili nilang gastos at ilaan ang isang panahon ng kanilang buhay upang ipangaral ang ebanghelyo ni Jesucristo?

Sinabi ng Panginoon, “ipahayag ang aking ebanghelyo nang lupain sa lupain, at nang lunsod sa lunsod … magpatotoo sa bawat lugar, sa bawat tao” (Doktrina at mga Tipan 66:5, 7). Isinasapuso namin ang utos na iyon at humahanap kami ng mga oportunidad na maibahagi sa lahat ang mga pagpapalang natanggap namin mula sa pamumuhay ng ebanghelyo sa abot ng aming makakaya. Itinuro ni Jesus, “Maliban na ang tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios” (Juan 3:5). Batid na ang ilang ordenansang tulad ng binyag ay kailangan para makabalik tayo sa piling ng ating Ama sa Langit, nadarama namin na kailangang-kailangang ibahagi ang pagpapalang ito sa lahat hangga’t makakaya namin. Ang una naming interes bilang Simbahan—ay na ang pinakamaraming anak ng tao ay maligtas at mapadakila hangga’t maaari. Habang nagsusumigasig kami para sa aming sariling kaligtasan, nais naming tulungan ang mga nasa paligid namin na gawin din ito. Dahil lahat tayo ay anak na lalaki at babae ng ating Ama sa Langit, kapag mas marami sa atin ang natututo at sumusunod sa kanyang mga utos at nagtatamasa ng buhay na walang hanggan, nagiging mas masaya tayong lahat.

Ang Ginagawa ng mga Misyonero

Karamihan sa mga misyonero ng Simbahan ay mga dalawampung taong gulang, bagama’t maraming miyembro ding nagboboluntaryong maglingkod matapos silang magretiro. Lahat ng magiging misyonero ay nagpapasa ng aplikasyon sa headquarters ng Simbahan at tumatanggap ng tawag sa isang partikular na misyon sa iba’t ibang panig ng mundo. Gumugugol sila ng ilang linggo sa isang training center kung saan natututo ang ilan sa kanila ng bagong wika at lahat sila ay nag-aaral at nagsasanay nang husto sa pagtuturo ng ebanghelyo. Pagkatapos ay nagpupunta na sila sa lugar na iniatas sa kanila at nagsisimulang maglingkod. Ang buhay ng mga misyonero ay lubos na nakalaan sa pagbabahagi ng ebanghelyo ni Jesucristo. Sila ang gumagastos at ipinagpapaliban nang dalawang taon ang pag-aaral, pagdedeyt at pagtatrabaho para magtuon nang lubusan sa paggawa ng gawain ng Panginoon.

Ang karaniwang araw ng isang misyonero ay maaaring kapalooban ng paggising ng 6:30 n.u., pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at pakikipagkilala sa mga tao para ibahagi ang ebanghelyo. Ang hapon ay maaaring kabilangan ng pagtalakay ng mga lesson sa ebanghelyo sa mga taong nakikilala nila at pagboboluntaryong maglingkod sa komunidad. Ang isang magandang gabi sa kanila ay ang pagtuturo nila ng ebanghelyo sa mga interesadong tao at pagtulong sa kanila na malaman at masunod ang mga utos ng Diyos o pagdalo sa binyag ng isang taong nagpasiyang sumapi sa Simbahan. Umuuwi sila nang mga alas-9:30 n.g. at natutulog, na karaniwan ay pagod at masaya.

Bawat Miyembro ay Misyonero

Hindi lamang mga full-time missionary namin ang nagbabahagi ng ebanghelyo. Dahil naniniwala kami na ang ebanghelyo ni Jesucristo ang daan tungo sa tunay na kaligayahan, nais naming iparating ito sa pinakamarami naming mga kaibigan at pamilya sa abot ng aming makakaya. Naniniwala kami, tulad ng itinuro ni Pedro sa Bagong tipan, na dapat kaming maging

Mangyari pa ang pinaka-nakakukumbinsing patotoo ay ang mabuti at masayang buhay ng isang taong namumuhay ayon sa mga turo ni Cristo, ngunit nadarama rin namin na ang pagbabahagi ng aming sariling mga karanasan sa iba ay napakagandang paraan para maanyayahan silang malaman pa ang tungkol kay Jesucristo.

Subalit hindi laging madaling magbahagi ng ebanghelyo. Marami sa amin ang natatakot na makasakit ng damdamin ng aming mga kaibigan, mamilit o makapagsalita ng isang bagay na maaari silang magkamali sa pag-unawa. Nag-iipon kami ng lakas ng loob at ginagawa ang lahat para makahanap ng paraan na matalakay kung gaano kahalaga sa amin ang ebanghelyo habang iginagalang ang mga paniniwala at pasiya ng ibang mga tao. Natutuwa kami kapag nakasama sa kagalakan sa pamumuhay ng ebanghelyo ang aming mga kaibigan. Nangyayari ito sa pagdalo sa mga pulong ng Simbahan at mga aktibidad sa karaniwang araw at pakikipag-usap sa mga misyonero para talakayin kung paano mapagpapala ng ebanghelyo ang kanilang buhay. Kung gusto mong pasayahin ang araw ng isang Mormon, itanong mo kung maaari kang bumisita sa Simbahan nila. Gayunman, mahal namin ang aming mga kaibigan tanggapin man nila o hindi ang mga turo ng aming Simbahan.

Nagtuturo Kami tungkol kay Jesucristo

Ang mga misyonero ay nagbabahagi ng isang bagay at isang bagay lamang - ang ebanghelyo ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo. Tulad ni Nephi, “Nangungusap tayo tungkol kay Cristo, nagagalak tayo kay Cristo, nangangaral tayo tungkol kay Cristo, nagpopropesiya tayo tungkol kay Cristo, at sumusulat tayo alinsunod sa ating mga propesiya, upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila aasa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan” (2 Nephi 25:26). Maaaring magmukhang kakatwang ituon nang husto ang aming buhay kay Jesucristo, ngunit ang karunungan ng ebanghelyo ay para sa lahat mula sa layunin ng buhay hanggang sa kung paano natin gagampanan ang ating gawain, paano tayo makikipag-ugnayan sa iba, maging kung paano natin pangangalagaan ang ating katawan. Ang mga turo ni Jesucristo ay mas malaki ang kapangyarihan na maghatid ng walang-hanggang kaligayahan kaysa lahat ng tagumpay at kasiyahang maibibigay ng mundo. Bawat mensaheng ibinabahagi ng mga misyonerong Mormon ay umiikot sa Kanya at kung paano tayo tinutulungan ng Kanyang Pagbabayad-sala at mga ordenansa na makabalik sa piling ng ating Ama sa Langit at ng ating pamilya sa langit.

Mga Misyonero sa Iba’t Ibang Panig ng Mundo

84,000 misyonero ang kasalukuyang naglilingkod sa 350 misyon sa iba’t ibang panig ng mundo. Nagtuturo sila sa bawat bansa kung saan ito pinapayagan ng pamahalaan at pinuno nito. Napapamahal nang husto sa maraming misyonero ang mga lugar na pinaglilingkuran nila kaya mas nahihirapan silang umuwi pagkatapos ng kanilang misyon kaysa noong unang umalis sila. Umuuwi silang puno ng kaalaman sa mga bansa at kulturang kanilang pinaglingkuran.