ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Family History

Bakit Mahalaga ang Family History

Alam naming mga nasisiyahan sa paggawa ng family history kung gaano kasaya ito. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit kami ang may pinakamalaking genealogical library sa mundo at bakit 13 milyong Mormon ang hinihikayat na magsaliksik sa kanilang mga ninuno. Bagkus, hinihikayat kami ng aming doktrina na nagtuturo na ang pagsasama ng mag-asawa at mga pamilya ay maaaring magpatuloy sa kabilang-buhay. Ngunit mangyayari lamang ito kapag ang mga pamilya ay ibinuklod sa isa sa mga banal na templo ng Panginoon sa iba’t ibang panig ng mundo at pinagsama para sa buong kawalang-hanggan.

Mabuti iyan para sa lahat sa atin ngayon na may pagkakataong mabuklod sa templo, ngunit paano naman ang ating mga ninunong namatay nang walang pagkakataong matanggap ang mga ordenansang katulad ng binyag, o mga pagpapalang maging walang-hanggan ang pamilya? Makatwiran ba na basta sabihin na lang ng Diyos na, “Sayang, hindi ka sinuwerte?” Mangyari pa hindi iyon makatwiran. Nang itatag ni Cristo ang Kanyang Simbahan noong araw, kasama roon ang gawain para sa mga patay at sa pagsasagawa ng mga ordenansa para sa mga pumanaw na kamag-anak “Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila’y binabautismuhan dahil sa kanila?” (I Mga Taga Corinto 15:29). Kasama sa pagpapanumbalik ni Cristo ng kanyang orihinal na Simbahan sa lupa sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith ang sinaunang gawaing isagawa ang mga ordenansang ito para sa ating mga pumanaw na kamag-anak sa mga banal na templo. Kasama sa ebanghelyo ni Jesucristo ang mga pagpapala ring iyon sa mga banal na templo ngayon.

Ang genealogical o family history research ay mahalaga sa gawain sa templo para sa pumanaw nating mga ninuno. Ginagawa namin ito para makakuha ng mga pangalan at iba pang genealogical information upang maisagawa ang mga ordenansa sa templo para sa aming mga yumaong kamag-anak. Pagkatapos ay tinuturuan ng ebanghelyo ang aming mga ninuno sa daigdig ng mga espiritu at maipapasiya nilang tanggapin o tanggihan ang gawaing isinagawa para sa kanila. Minsan ay sinabi ni Mother Teresa na “kalungkutan at pakiramdam na walang nagmamahal sa iyo ang pinakamatinding kahirapan.” Ang isipin na ang matinding kalungkutang ito—ang pakiramdam na walang nagmamahal sa iyo at hindi kapiling ang mga mahal mo sa buhay—ay mangyayari hanggang sa kabilang-buhay ay talagang napakalungkot at isang bagay na mahahadlangan ng gawain sa templo.

Ang Pangako ni Elijah

Bakit nila ito ginagawa? Malamang na sabihin ng karamihan na nakatutuwa itong libangan at nahihikayat sila ng matinding hangaring malaman ang tungkol sa kanilang mga ninuno. Ito ay dahil naantig sila ng diwa ng gawaing ito. Espiritu ni Elijah Ayon sa Lumang Tipan, babalik si Elijah at maghahanda ng daan para sa Panginoon. Ang Diwa ng Panginoon ay pagmamahal na kalaunan ay magbubuklod sa buong mag-anak ng tao habang pinag-uugnay nito ang mga henerasyon. Ibinibigkis nito ang pinakamamahal na mga lolo’t lola, na pumanaw na, sa mga apo na hindi sila nakilala kailanman sa pag-iingat at pagbabahagi ng kanilang mga kasaysayan at alaalang naiwan. Ang isang buhay na hindi nakadokumento ay isang buhay na tuluyang mawawala sa alaala ng isa o dalawang henerasyon. Magkagayunman, ang kaalaman tungkol sa aming mga ninuno ay humuhubog sa amin at nagkikintal sa aming isipan ng mga pagpapahalagang nagbibigay ng direksyon at kahulugan sa aming buhay.

Ipinropesiya ng propeta sa Biblia na si Malakias ang pagbalik ni Elijah para ibaling ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga anak sa mga ama (tingnan sa Malakias 4:5–6)

Ang propesiyang ito ay totoong natupad nang magpakita si Propetang Elijah kina Joseph Smith at Oliver Cowdery (ang lalaking tumulong kay Joseph na isalin ang Aklat ni Mormon) sa Kirtland Temple noong Abril 3, 1836. Ipinanumbalik ni Elijah ang mga partikular na kapangyarihan ng priesthood sa pamamagitan ng pagkakaloob nito kina Joseph at Oliver. Dahil sa kapangyarihang ito mabubuklod ang mga pamilya sa lahat ng henerasyon. Sa pamamagitan ng gawain sa family history, makababahagi kami sa patuloy na pagsasakatuparan ng propesiyang ito. Maaari naming malaman ang tungkol sa aming mga ninuno, at yaong mga namatay nang walang pagkakataong marinig ang ebanghelyo at tumanggap ng mga ordenansa, at mapalalim ang aming pagmamahal sa kanila. Mabibigyang-inspirasyon kami ng kanilang mga kasaysayan ng katapangan at pananampalataya. Maipamamana namin ito sa aming mga anak.

Mga Family History Center

Kahit iba ang mga dahilan namin sa paggawa ng family history kaysa sa karamihan, masaya naming ibinabahagi ang aming mga koleksyon ng mga rekord na naka-microfilm at naka-digitize nang walang bayad sa sinumang gusto ring gumawa nito. Kabilang diyan ang milyun-milyong tao, dahil ang genealogy raw ang pinakamabilis kahiligang libangan sa North America, na nalagpasan pa ang quilting, stamp collecting at maging ang paghahalaman sa popularidad. Katunayan ay napaka-popular nito kaya ilang TV show na ang nagpalabas kamakailan ng mga celebrity, gayundin ng mga karaniwang tao, na inaalam ang kanilang pinagmulan.

Ang Family History Library ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na nasa Salt Lake City, Utah, ang pinakamalaking genealogical library sa mundo at naglalaan ng akses sa maraming koleksyon ng mga rekord, na may mahigit dalawang bilyong pangalan ng mga taong namatay na. Ito ay naglalaman ng mga rekord mula sa mahigit 100 bansa, na sumasakop sa lahat mula sa ika-14 na siglong rekord ng simbahan ng Inglatera hanggang sa hindi nakatala ngunit ipinasa-pasang kasaysayan ng Africa. Karaniwan ay 2,400 katao, kabilang na ang maraming bisita mula sa Europe at Asia, ang bumibisita sa library araw-araw.

Bukod pa sa aming main library, may mahigit 4,500 local family history center sa iba’t ibang dako ng mundo, na kadalasan ay nasa loob ng mga meetinghouse ng aming Simbahan. Ang layunin nito ay turuan ang mga tao kung paano saliksikin ang kanilang mga ninuno. Ang nangangasiwa rito ay mga miyembro ng Simbahan sa lugar na nagboboluntaryo ng kanilang oras, at lahat ng serbisyong ito ay inilalaan nang walang bayad.