ComeuntoChrist.org Pandaigdigan
Ang Aklat ni Mormon

Humingi ng libreng kopya ng Aklat ni Mormon

Ang Aklat ni Mormon: Isa Pang Tipan ni Jesucristo ay talaan ng mga pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga naninirahan sa sinaunang Amerika (Alamin pa ang tungkol sa Aklat ni Mormon).

Para hilingin sa mga misyonero na ipadala ang libreng kopya mo at magbahagi ng mensahe, kumpletuhin lamang ang form sa ibaba. O maaari mo ring mabasa o mapakinggan ang Aklat ni Mormon online. Ang aklat ay regalo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Ipasok lamang ang iyong personal na impormasyon sa ibaba para matanggap ang iyong libreng kopya.
O, maaari kang tumawag dito sa toll free number 877-537-0003 (U.S. lamang).

Tsekan lamang ang mga kailangang field sa ibaba.

Salamat sa paghingi ng Aklat ni Mormon mula sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Kokontakin kayo ng mga misyonero sa loob ng ilang araw.