ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Makipagkita sa
mga Misyonero

Sino ang mga Misyonero?

Sabihin sa mga Misyonero na Makipag-ugnayan sa Akin:

Pinapatunayan ko na may pahintulot ako na ibigay sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang contact information para sa taong ito. Nauunawaan ko na tutuparin ng mga kinatawan ng Simbahan ang aking kahilingan sa pamamagitan ng pagkontak sa akin o sa taong inirerefer ko.

Tsekan lamang ang mga kailangang field sa ibaba.

Bakit ipinasya ng mga binata at dalagang ito na magbihis-misyonero at maglakad sa mga di-pamilyar na bahagi ng mundo nang dalawang taon? Ang Simbahan ng Panginoon ay isang misyonerong simbahan noon pa man. Katulad nang ipangaral ni Jesucristo at ng Kanyang mga disipulo ang ebanghelyo, mahigit 84,000 misyonero ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang nagpapalaganap ng Kanyang salita ngayon. Sila ay tinawag na mangaral ng ebanghelyo ni Jesucristo sa lahat ng panig ng mundo. Karamihan sa mga misyonero ay mga 20 taong gulang, bagama’t maraming mas matatandang mag-asawa ang nagpapasiya ring maglingkod. Kusang-loob na isinasantabi ng mga misyonero ang pag-aaral, pagtatrabaho at pagdedeyt nang mga dalawang taon para maglingkod sa Panginoon sa sarili nilang gastos.

Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ay limitado pa sa mga liham o email at napakadalang na pagtawag sa telepono para makapagtuon sila nang buong puso sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Sa kanilang dalawang taong full-time na paglilingkod inilalaan nila ang kanilang sarili sa pag-aaral, pakikipagkilala sa mga tao at pagtuturo tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang ipinanumbalik na Simbahan. Ginagawa nila ito dahil sa pagmamahal, at sa huli nadarama ng karamihan sa mga misyonero na mas marami silang natamo kaysa naibigay sa pamamagitan ng paglilingkod.

Ano ang Aasahan

pagbisita ng mga misyonero

Ikaw ay kokontakin sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Ang mga misyonerong lalaki o babae ay makikipagkita sa iyo sa inyong tahanan kung saan marahil ay mas komportable ka, o, kung gusto mo, sa isa sa aming mga chapel o iba pang pampublikong lugar. Ang isang karaniwang pagbisita ay tumatagal nang 45 minuto, bagama’t maaaring mas maikli pa rito depende sa iyong iskedyul. Ipababatid sa iyo ng mga misyonero ang aming mga pangunahing paniniwala—tulad ng pananampalataya, pagsisisi at pagsunod sa mga utos ng Diyos - at tatalakayin ang anumang iba pang tanong mo tungkol sa Simbahan o tungkol sa relihiyon o buhay sa pangkalahatan. Ang mga pagkikita-kitang ito ay napaka-kaswal. Hindi ka hihilingang bumili ng anuman o mag-ambag, kundi ang pag-aralan lamang ang tungkol sa Simbahan na napakahalaga sa amin.

Kung ang mga bagay na ibinabahagi ng mga misyonero ay maganda at makabuluhan sa iyo, maaari kang magpaiskedyul ng isa pang appointment para talakayin ang mga ito nang mas malalim at mas matuto pa. Maaari ka nilang bigyan ng Aklat ni Mormon at samahan ka sa mga pulong ng simbahan para makita mo sa iyong sarili kung ano ang aming pananampalataya.