ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Patuloy na Pag-aaral

Magtipon ng Kaalaman

Ilan sa mga bagay na pag-aari natin ang may habambuhay na garantiya? Marahil ay isang magandang set ng mga kutsilyo, isang mesang pangkusina, o isang toolset kung masuwerte tayo. Ngayon, alin sa ating mga pag-aari ang may walang-hanggang garantiya? Itinuro ni Joseph Smith na “anumang alituntunin ng katalinuhan ang ating matamo sa buhay na ito, ito ay kasama nating babangon sa pagkabuhay na mag-uli,” ibig sabihin ang mga bagay na natututuhan natin ngayon ay mananatili sa atin, at mapakikinabangan natin, kahit magwakas ang ating buhay sa mundo (Doktrina at mga Tipan 130:18). Inaasahan ng Diyos na magtipon tayong lahat ng kaalaman hangga’t kaya natin—sa paaralan, sa trabaho at sa ating sarili. Ang paggawa nito ay tutulong sa atin na malagpasan ang mga hamon sa buhay na ito, maglalapit sa atin sa Kanya at maghahanda sa atin para sa buhay na darating.

Kahalagahan ng Sekular at Espirituwal na Edukasyon

Wariin kung paanong hindi magiging balanse ang isang musikero kung isang uri lang ng musika ang pag-aaralan niya. Tayo ay lumalago at umuunlad nang mas mabilis kapag binalanse natin ang ating espirituwal na pag-aaral sa pag-aaral sa paaralan at pagtatrabaho nang husto, tulad ng ginawa ni Jesucristo nang humayo siya sa mundo, na inoobserbahan ang kalikasan at natututuhan ang mga gawain ng isang karpintero. Makabubuting sundin natin ang Kanyang halimbawa sa pamamagitan ng “[paglaki] sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao” (Lucas 2:52).

Ang mga Mormon ay hinihimok na pag-aralan ang tungkol sa sekular gayundin sa espirituwal. Ang sekular na kaalaman ay sinasabing tungkol sa mga bagay na natututuhan natin sa paaralan—matematika, agham, kasaysayan, literatura, mga wika, musika at iba pa. Ang espirituwal na kaalaman ay ang natututuhan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan, pagdarasal at pagsisimba—mga bagay na kagaya ng Plano ng Kaligayahan ng ating Ama sa Langit, Ebanghelyo ni Jesucristo, at kung paano magkaroon ng pananampalataya. Ang dalawang uring ito ng kaalaman ay tinutulungan tayong malaman kung paano harapin ang ating sari-sariling mga hamon sa balanseng paraan.

Pumarito tayo sa lupa ayon sa plano ng Diyos, para matutuhan at maranasan natin ang lahat ng magaganda at mahihirap na bagay na ituturo sa atin ng mundo, at kailangan nating maging mahuhusay na estudyante para maging makabuluhan ang ating panahon dito.

Ang sekular na kaalaman at espirituwal na kaalaman ay maaaring magkatulungan. Dahil nilikha ng Diyos ang daigdig at ang mga bagay na naririto, ang pag-aaral ng geology, physics at biology ay nagtuturo pa sa atin ng tungkol sa kadakilaan ng ating Lumikha. Ang mga awtor at makata ay maaaring sumulat nang may inspirasyon ng langit, kaya ang pagbabasa ng kanilang likha ay makapagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa likas na katangian ng ating mga kaluluwa at ang kahulugan ng pagiging tao. Kung minsan ang pakikinig sa isang piyesa ng musika ay makatutulong sa atin na madama ang pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon ng sekular na kaalaman at espirituwal na kaalaman mula sa mga talakayan. Pareho itong nangangailangan ng obserbasyon, sigasig, at pagsasagawa. Kaya kahit kung minsan ay iniisip natin na magkatunggali ang sekular at espirituwal o magkasalungat pa, ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa mundong Kanyang nilikha ay nagpapakita sa atin na ang pag-unawa sa isa ay nakatutulong para maunawaan naman ang isa.

Edukasyon at Pagkatutong Bumasa at Sumulat

Ang pagkatutong bumasa at sumulat ay mahalaga sa pag-unawa ng mga bagay ng Diyos at mga bagay ng mundo. Kailangan nating malaman ang mga bagay sa mga banal na kasulatan at sa iba pang magagandang aklat dahil mas mabilis tayong umuunlad, kapwa sa temporal at sa espirituwal, kapag mas nag-aral tayo. Ang mga literacy center ay isa sa maraming serbisyong handog ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, at nagbibigay rin ito ng donasyon para itaguyod ang iba pang mga international literacy initiative.

Ang mabuting edukasyon at kakayahang bumasa ay tumutulong sa atin na magkaroon ng kaalaman at karunungan, na nagbibigay sa atin ng kakayahang malaman ang kaibhan ng tama at mali at makapili ng mabuti. Ang edukasyon at pagkatutong bumasa at sumulat ay mga susi rin sa personal na pag-unlad, paghahandang makapagtrabaho, pagbubuo ng matatag na pamilya, paglilingkod sa Simbahan, at paggawa ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan na ating kinabibilangan. Ang kakayahang bumasa at pagkakataong makapag-aral ay tumutulong sa atin na maging mas mabubuting mamamayan, kapamilya, empleyado at anak ng Diyos. Sinabi ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan ng Simbahan, “Mangyaring hikayatin ang inyong pamilya … na matuto at madagdagan pa ang kaalaman. Kung hindi posibleng makapag-aral, huwag ninyong tulutang makahadlang iyan sa pagkakaroon ng lahat ng kaalamang matatamo ninyo. Sa mga ganitong kalagayan, ang pinakamahuhusay na aklat, kung iisipin, ay maaari ninyong maging ‘unibersidad’—isang silid-aralan na laging bukas at tinatanggap ang sinumang gustong mag-aral.” Itinuro ni Joseph Smith “Hindi maaari para sa isang tao na maligtas dahil sa kamangmangan” (Doktrina at mga Tipan 131:6). Ang pagtupad sa ating tungkulin na matuto hangga’t maaari ay magtutulot sa atin na makapag-ambag sa mundong ating ginagalawan at maghandang humarap sa ating Ama sa Langit.

Perpetual Education Fund

Noong 2001, ipinahayag ng dating Propeta ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na si Gordon B. Hinckley ang isang “malaking programa” na tulungan ang mga kabataan sa mahihirap na bansa na makapag-aral kahit hindi nila matustusan ang kanilang sarili. Ang Perpetual Education Fund (PEF) ay isang programang nagtutulot sa mga Mormon na walang ibang mapagkunan na umutang ng pera para matustusan ang professional training o advanced education. Sa tulong na ito, makahahanap na sila ng magandang trabaho upang maiahon ang kanilang sarili at kanilang pamilya mula sa kahirapan. Kapag matatag na sila, binabayaran nila ang kanilang utang sa pondo para magamit naman ng iba pang mga estudyante ang pera sa gayon ding paraan. “ Ang edukasyon ay susi sa oportunidad,” sabi ni Pangulong Hinckley. Sa nakaraang siyam na taon, 40,000 kalalakihan at kababaihan sa 40 bansa ang nabigyan ng akses sa oportunidad na ito. Ang programa ay pinopondohan ng mga kontribusyon ng mga Mormon at iba pang sumusuporta sa misyon nito.

Alamin Pa ang tungkol sa Perpetual Education Fund

Mga Seminary at Institute of Religion

Dahil naniniwala kami na maaari at dapat pagsabayin ang pag-aaral ng espirituwal at sekular, nagtatag ang Simbahan ng mga seminary at institute of religion sa 142 bansa sa iba’t ibang ng panig ng mundo.

Ang seminary ay isang lugar kung saan ang mga estudyante sa high school—kapwa mga miyembro at di-miyembro ng Simbahan —ay makadadalo sa mga libreng klase ng relihiyon sa karaniwang araw. Karamihan sa mga estudyanteng ito ay nagkikita-kita nang maagang-maaga bago magsimula ang kanilang pasok sa paaralan. Ang mga institute of religion ay naglalaan ng gayon ding mga programa para sa 18-30 taong gulang, karaniwan ay kasabay ng mga klase sa kolehiyo. Ang mga klaseng ito sa institute ay tumatalakay sa iba’t ibang paksa, kabilang na ang mga banal na kasulatan, walang-hanggang kasal, paghahanda para sa misyon at marami pang iba. Noong nakaraang taon, mahigit 700,000 estudyante ang nag-enroll sa seminary at institute.

Nagsusumikap ang mga estudyante ngayon na matugunan ang matataas na pamantayan sa pag-aaral, ngunit maraming nakatatanto na talagang nakatutulong sa kanila ang pag-aaral sa seminary o institute na maharap ang mga problema sa iba pa nilang gawain sa paaralan. Naniniwala kami na kapag ipinamuhay natin ang espirituwal na aspeto ng pananampalataya sa ating pag-aaral—maging sa temporal na mga bagay—mapag-iibayo natin ang ating katalinuhan. “Kung ang inyong mata ay nakatuon sa kaluwalhatian [ng Diyos], ang inyong buong katawan ay mapupuno ng liwanag, … at [mauunawaan ninyo ang] lahat ng bagay” (Doktrina at mga Tipan 88:67).