ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paglilingkod sa Kapwa

Lahat Tayo ay Maaaring Maglingkod

Sabi ni Jesucristo, “Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan” (Juan 15:13). Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating mamatay para ipakita na mahal natin ang ating mga kaibigan. Itinataya natin ang ating buhay tuwing inuuna natin ang mga pangangailangan ng ibang tao kaysa ating sarili. (At ang “mga kaibigan” na binanggit sa mga banal na kasulatan sa itaas ay maaaring maunawaang lahat ng kakilala natin, dahil iniutos din sa atin ni Jesus na “mangagibigan sa isa’t isa.”)

Itinataya natin ang ating buhay sa paglilingkod. Ang mga miyembro ng simbahan ay maraming oportunidad na maglingkod. Gumagawa kami ng maliliit na kabutihan sa aming kapwa, nakikibahagi sa paglilingkod sa komunidad, gumaganap ng mga responsibilidad sa loob ng aming mga kongregasyon o nag-aambag sa malawakang pagtulong ng Simbahan sa mga tao. Pinararamdam sa amin ng mga gawaing ito, malaki man o maliit, ang kaligayahan na makaugnayan ang ating mga kapatid at ipinaaalala sa amin na madalas itulot ng Diyos na kami ang maging sagot sa mga panalangin ng iba.

Ang Layunin ng Paglilingkod

Isang kapitbahay na mag-asawa ang lumabas upang tumulong nang makita nila ang nag-iisang ina na lumilipat sa maliit na tahanan sa kabilang pintuan. Humantong sila sa paggugol ng buong Sabado sa pagbubuhat ng mga kahon, paglilinis ng sahig at pag-aliw sa dalawang batang anak ng babae. Nang matapos ang trabaho, inanyayahan ng ina ang bago niyang mga kapitbahay sa hapunan nang sumunod na linggo upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Noong una tumanggi sila dahil kitang-kita naman na sapat lang ang pera ng babae, ngunit iginiit niya ito na may luha sa kanyang mga mata. Natanto ng mag-asawa na ang pagtanggap sa kanyang paanyaya ay magbubunga ng higit na pagkakaibigan at paggalang kaysa sa tanggihan ito dahil sa kanyang sitwasyon.

Itinuturo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na dahil ang lahat ng mayroon tayo ay nagmula sa Diyos, dapat handa tayong ibahagi ang lahat ng ito—mula sa ating mga pag-aari at pera hanggang sa ating panahon at mga talento—para matulungan ang ibang nangangailangan (At mahalagang tandaan na lahat tayo ay nangangailangan sa iba’t ibang paraan). Kapag pinaglilingkuran natin ang iba napaaalalahanan tayo na walang anumang bagay sa buhay na ito ang nagtatagal maliban sa ugnayang nabuo natin sa ibang tao, at walang mas mabuting paraan para makaugnayan natin ang iba kundi sa pagtutulungan lamang para sa kabutihan ng lahat. Ipinaliwanag ni Spencer W. Kimball, isang dating propeta: “Tunay na napapansin tayo ng Diyos, at binabantayan Niya tayo. Ngunit karaniwan ay tinutugunan niya ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng ibang tao” (“The Abundant Life,” Tambuli , Hun 1979, 3). Ang Diyos ay may kapangyarihang gawin ang Kanyang gawain nang mag-isa, ngunit hinahayaan Niya tayong tumulong dahil sa napakagandang pakiramdam na dulot nito kapag naglilingkod tayo.

Paano Tayo Makapaglilingkod

Isipin ang isang taong tila lubos na may kakayahang mabuhay na mag-isa—isang taong maganda ang trabaho, maganda ang bahay at sa kabuuan ay masaya. May maitutulong pa ba tayo sa taong ito? Kailangan pa ba, samantalang tila hindi naman nila kailangan ng tulong? Itinuturo sa atin ng ebanghelyo ni Jesucristo na lahat ay napagpapala sa paglilingkod sa kapwa at kapag pinaglilingkuran ng iba. Ang paglilingkod ay hindi lamang pagbibigay ng pangangailangan kundi pagpapakita rin ng pagmamahal sa ating mga kapatid.

Ang isang tao ay mahihirapang tawagin ang kanyang sarili na Kristiyano kung hindi niya nadarama na may matindi siyang obligasyon at hangarin na maglingkod sa kanyang kapwa. Itinuro sa atin ni Jesucristo na “mangagibigan sa isa’t isa” noong narito Siya sa lupa, at sinabi rin Niya, “Sa ganito’y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo’y may pagibig sa isa’t isa” (Juan 13:35). Maipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa paglilingkod sa isa’t isa. Mabuti na lang at halos walang limitasyon ang mga paraan na matutulungan natin sa mga pasanin ang isa’t isa. Isipin ang lahat ng pinansyal, emosyonal, pisikal at espirituwal na tulong na maibibigay natin sa iba. Isipin ang sarili mong mga talento. Siguro’y mahusay ka sa mga numero, napakamalikhain mo, hindi ka madaling magalit—at kung anu-ano pa. Isipin kung gaano kahalaga ang mga talentong iyon kapag ibinahagi mo ang mga ito sa isang taong nangangailangan ng iyong natatanging kahusayan. Maging ang maliliit na bagay na ginagawa natin, gaya ng pagtulong sa isang tao sa kanyang hardin o pagbubukas ng pintuan para sa kanya, ay maaaring magpagaan nang kaunti sa kanyang buhay. Hindi na kailangang maghanap pa sa malayo ang isang tao para makakita ng mga oportunidad na makapagbigay ng kanyang panahon at lakas sa paglilingkod. Ang kagandahan ng pagsunod sa halimbawa ni Cristo ay na hindi na natin kailangang suriin kung kanino, kailan o paano tayo maglilingkod, kumikilos na lang tayo. Maaari nating planuhin o kusang gawin ang paglilingkod, para sa isang taong kilala natin o sa isang estranghero. Ang paglilingkod ng Kristiyano ay hindi naghahangad ng pagkilala, hindi tumatanggap ng gantimpala at pagmamahal lamang ang dahilan sa paggawa nito.

Mga Oportunidad na Maglingkod

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay namamahala ng maraming home storage center, cannery, at processing facility na nagbibigay ng iba’t ibang oportunidad na magboluntaryo at maglingkod.

  • Ang United Way ay isang pandaigdigang network na nagsusulong ng kabutihan ng lahat, at lumilikha ng mga oportunidad para bumuti ang buhay ng lahat, sa pagtutuon sa tatlong mahahalagang building blocks ng edukasyon, pagkita at kalusugan. Ang LIVE UNITED ay isang panawagan sa lahat na kumilos upang maging bahagi ng pagbabago. Para sa mga oportunidad na maglingkod at magboluntaryo na inilalaan ng The United Way sa inyong lugar, bumisita lamang sa:

    www.liveunited.org

  • Bukod pa sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad sa lugar, ang American Red Cross ay nagbibigay ng mahabaging paglilingkod sa limang iba pang aspeto: mga paglilingkod sa komunidad na tumutulong sa mga nangangailangan; suporta at pagbibigay-kapanatagan sa mga militar at kanilang mga pamilya; pangongolekta, pagpoproseso at pamamahagi ng dugo at mga produkto nito na nakapagliligtas ng buhay; mga programa para makapag-aral na nagtataguyod ng kalusugan at kaligtasan; at mga pandaigdigang programa sa pagtulong at pagpapaunlad. Para sa mga oportunidad na magboluntaryo na inilaan ng American Red Cross sa inyong lugar, bumisita lamang sa:

    www.redcross.org

  • Naghahanap ka ba ng mga paraan para makatulong sa inyong komunidad? Ginagawang simple ng All for Good na makakita at makapagbahagi ng mga aktibidad para sa boluntaryong paglilingkod sa mga kaibigan at pamilya. Nabigyang-inspirasyon ng panawagan ng Pangulo ng Estados Unidos na pabahagiin ang mas maraming Amerikano sa paglilingkod, isang grupo ng mga tao mula sa teknolohiya, marketing at sektang pampubliko ang nagsama-sama sa pagbuo ng open source application na nagtutulot sa iyo na makakita at makapagbahagi ng mga aktibidad sa boluntaryong paglilingkod. Para makakita ng mga oportunidad na maglingkod at magboluntaryo sa inyong lugar, bumisita lamang sa:

    www.allforgood.org

Si Jesucristo ay Nagpakita ng Perpektong Halimbawa ng Paglilingkod

Pagkaraan ng Kanyang huling hapunan dito sa lupa, naupo si Jesucristo kasama ang Kanyang mga disipulo, batid na malapit na Siyang pumanaw. Batid Niya na magdurusa Siya para sa mga kasalanan ng mundo. Batid Niya na ipagkakanulo Siya ng isa sa Kanyang mga apostol sa masasamang tao na magpapako sa Kanya sa krus. Bagama’t maaaring nadama Niya ang bigat ng lahat ng bagay na ito, mapagpakumbabang lumuhod si Jesucristo at hinugasan ang mga paa ng Kanyang mga disipulo bago Niya sila nilisan. Ang Anak ng Diyos, na perpekto ang pamumuhay, may kapangyarihang magpagaling ng maysakit at magbangon ng patay, at gawing alak ang tubig, ay ginawa ang simple at abang paglilingkod na ito. Walang sinumang mas makapangyarihan o mas karapat-dapat sa katapatan ang nabuhay sa mundong ito, kundi Siya na lumuhod at naghugas ng mga paa ng Kanyang mga disipulo. Ang Tagapagligtas ay nagpakita ng perpektong halimbawa ng paglilingkod. Bawat minuto ng Kanyang pagmiministeryo rito sa lupa ay ginugol sa paglilingkod sa Kanyang kapwa.

Pinakain Niya ang mga nagugutom. Pinagaling Niya ang mga maysakit. Binasbasan Niya ang mga nangangailangan. Naglingkod Siya sa pamamagitan ng pagtuturo. Kahit noong siya ay labindalawang-taong-gulang, siya ay “naglumagak sa bahay ng [Kanyang] ama” (Lucas 2:49). Maaaring napakahirap sikaping mamuhay ayon sa perpektong halimbawa ng paglilingkod ni Cristo, ngunit maaalala natin na kahit ang ating maliliit na gawain ay nagpapakita ng ating determinasyong tularan Siya. Kapag binisita natin ang maysakit o nalulumbay, tinutularan natin si Jesus. Kapag tinulungan natin ang ating kapitbahay na kumpunihin ang kanilang bubong, kapag nagsilbi tayo ng pagkain sa isang taong nangangailangan nito, kapag tumulong tayo sa mga biktima ng kalamidad, kapag pinatawad natin ang nakasakit sa atin, tinutularan natin ang Kanyang paglilingkod. Ang paglilingkod na katulad ni Jesucristo ay nagpapadalisay sa atin. Ipinauunawa nito sa atin ang kaisipan na ang ating panahon, mga talento at pag-aari ay hindi lamang sa atin.

Paglilingkod sa Simbahan

Lahat ng gawain sa mga lokal na kongregasyon ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay boluntaryong ginagawa. Ang mga bishop at iba pang mga lider ay may hiwalay na mga propesyon at hindi tumatanggap ng bayad sa kanilang paglilingkod sa Simbahan. Bawat miyembro ng Simbahan ay binibigyan din ng pagkakataong maglingkod sa kanyang kongregasyon. Ang mga Mormon (mga miyembro ng Simbahan) ay tumutulong sa pag-oorganisa ng mga aktibidad para sa mga grupo ng kabataang lalaki at babae, pagtuturo ng mga Sunday School lesson sa mga bata at matatanda, pagkumpas sa musika sa Simbahan, paglilinis ng chapel, pagtatrabaho sa library, at marami pang iba. Sa labas ng lokal na kongregasyon, ang ilan ay tinatawag na magtrabaho sa mga templo, ang iba para tumulong sa mga tao na maghanap ng trabaho, ang iba naman para magmisyon, at kung anu-ano pa. Ang mga miyembro ay “tinatawag” ng kanilang mga lokal na lider sa mga paglilingkod na ito, ngunit sila ang magpapasiya kung tatanggapin nila ito o hindi. Ang paglilingkod sa Simbahan ay hindi ginagawa para kilalanin o dahil lamang sa tungkulin ito, kundi dahil nais din ng mga miyembro na mapaunlad ang mga nasa paligid nila at magbigay ng kaunting oras at mga talentong ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon.

Mga Gawain ng Simbahan

Bukod pa sa maliliit at personal na paglilingkod, nagbibigay rin ng malawakan at organisadong tulong ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa mga nangangailangan. Ang Simbahan ay nakapagbigay na ng mahigit $1 bilyong dolyar at materyal na tulong sa 167 iba’t ibang bansang nangangailangan ng tulong pantao simula nang magtala ito noong 1985. Nagpadala ito ng isang eroplano na puno ng mga tolda, trapal, lampin at iba pang mga suplay sa mga lugar sa Chile na pininsala ng lindol noong Pebrero 2010, at ng dalawang eroplano na ang bawat isa ay may mahigit 80,000 libra ng pagkain at mga bagay na pang-emergency sa Haiti noong Enero 2010. Tinutulutan ng Simbahan ang lokal, pambansa at pandaigdigang organisasyon nito na makipag-ugnayan agad sa pagtulong para makarating ang pagkain, mga suplay at mga trabahador kapag kailangang-kailangan na ang mga ito.

Alamin pa ang tungkol sa aming mga tulong pantao