ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Sumambang Kasama Namin

Tinatanggap Namin ang Lahat ng Bisita

Nauunawaan din namin na baka mayroon kang ilang alalahanin. Marahil ay nangangamba ka na parang hindi ka nababagay rito, nag-aalalang baka kailangan mong magsalita o gumawa ng isang bagay na ikaaasiwa mo. Umaasa kaming mapapawi nito ang ilan sa iyong mga alalahanin.

Ano ang Aasahan

Ano ang dapat kong isuot?

Maaari kang magsuot ng anumang disenteng damit na komportable ka. Ngunit para lang sa kabatiran mo, karamihan sa mga lalaki ay nagsusuot ng amerikana, sport coat at polo at kurbata, at ang mga babae naman ay nagsusuot ng bestida o palda’t blusa. Karaniwan ay nakadamit-pangsimba rin ang mga bata.

Kailangan ko bang magbigay ng donasyon?

Hindi. Hindi kami nanghihingi ng donasyon o nagpapasa ng plato para sa donasyon.

Kailangan ko bang makibahagi?

Hindi. Hindi naman kailangang makibahagi ang mga bisita. Maaaring maupo ka lamang at makinig.

Maaasiwa ba akong magsimbang mag-isa?

Huwag naman sana. Marami sa aming mga miyembro ang nagsisimbang mag-isa tuwing linggo. Gayunman, kung gusto mong may kasama ka sa unang pagpunta mo, maaari mong kausapin ang mga misyonero o ang bishop ng ward pagdating mo at ihahanap ka nila ng kaibigang makakatabi mo. Mahirap talaga kapag bago ka pa lang, anuman ang sitwasyon, ngunit hindi maglalaon ay makikilala mo ang ibang mga miyembro at makakampante ka na.

Malalaman ba ng lahat na bisita ako at hindi isang Mormon?

Siguro’y depende ito sa laki ng branch o kongregasyong dadaluhan mo. Ang ilang kongregasyon ay napakalaki (hanggang 600 miyembro) kaya maaaring malaman o hindi malaman ng mga miyembro doon na ikaw ay bisita. Ang iba ay napakakaunti ng mga miyembro na kilala ng lahat ang isa’t isa at talagang malalaman at malugod nilang tatanggapin ang bagong bibisita.

Gaano katagal ang simba?

Ang pangunahin naming serbisyo sa pagsamba ng pamilya ay tinatawag na sacrament meeting. Idinaraos ito sa aming mga chapel tuwing Linggo at tumatagal nang mga isang oras. Maaari kang magsimbang mag-isa o isama mo ang iyong pamilya; naroon ang mga bata sa lahat ng aming kongregasyon.

Anong ginagawa sa sacrament meeting?

Kumakanta kami ng mga himno (mayroong mga himnaryo). Nag-aalay ng pambungad at pangwakas na panalangin ang mga miyembro ng Simbahan. Nakikibahagi kami ng sacrament (komunyon), na binubuo ng inihandang tinapay at tubig, na binabasbasan at ipinapasa ng mga priesthood holder sa mga miyembro ng kongregasyon. At nakikinig kami sa dalawa o mahigit pang mga tagapagsalita na karaniwan ay mga miyembro ng kongregasyon. Baka magtaka ka na wala kaming isang pastor o mangangaral. Mayroon kaming isang bishop na hindi swelduhan na nangungulo sa bawat kongregasyon (tinatawag na ward).

May iba pa bang mga pulong sa araw ng Linggo?

Bago o pagkatapos ng sacrament meeting may iba’t ibang pulong na madadaluhan mo o ng iyong mga anak ayon sa edad. Kung nais mong dumalo sa iba pang mga pulong na ito: Magtanong kung saan ito idinaraos. Kung hindi nila alam, hahanap sila ng isang taong nakaaalam. Bisitahin ang Meetinghouse Locator para malaman kung anong oras nagsisimula ang tatlong-oras na mga pulong at anong oras nagsisimula ang sacrament meeting.

Iba Pang mga Pulong tuwing Linggo

  • Mga klase sa Sunday school (tinatawag na Primary) para sa mga batang edad 3 hanggang 11.
    Isang nursery para sa mga batang edad 18 buwan hanggang 3 taon.
  • Mga klase sa Sunday school para sa mga tinedyer at adult.
  • Mga pulong ng Young Women para sa mga 12 hanggang 17 taong gulang.
  • Relief Society para sa kababaihang edad 18 taon at pataas.
  • Mga pulong ng priesthood para sa kalalakihang 12 taong gulang at pataas.