ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ang Aming Paniniwala

Lahat tayo ay espirituwal na anak ng mapagmahal na Ama sa Langit na nagpadala sa atin dito sa lupa upang matuto at umunlad sa mortalidad. Bilang mga Mormon, kami ay mga disipulo ni Jesucristo. Namumuhay kami nang karapat-dapat upang paglingkuran Siya at ituro ang Kanyang walang-hanggang plano para sa bawat isa sa atin.

Ang pinaniniwalaan ng mga Mormon
Jesucristo