close

Tuklasin, Tanggapin, at Ibahagi ang Regalo

Mahalaga pa rin kaya ngayon ang isang regalong ibinigay 2,000 taon na ang nakalipas? Ang sagot ay matunog na oo. Kapag ipinamuhay natin ang mga turo ni Jesucristo at sinunod natin ang Kanyang perpektong halimbawa, maaari tayong maging higit na katulad Niya at madarama natin ang walang-hanggang kapayapaan at kagalakan—sa Kapaskuhang ito at sa tuwina.

Alamin Kung Paano Tanggapin ang Regalo

Alamin kung paano mo madarama ang walang-hanggang kapayapaan at kagalakan sa pagsunod sa mga turo at halimbawa ni Jesucristo.

Alamin Pa

Ang Kuwento ng Pasko

Mula sa mga kapatagan ng Judea patungo sa sabsaban sa Betlehem, basahin ang nagbibigay-inspirasyong kuwento ng pagsilang ng Tagapagligtas.

Alamin Pa

May tanong ka ba?
Makipag-chat sa amin.

Ang mga Mormon missionary ay narito para sagutin ang anumang katanungan ninyo tungkol sa Kuwento ng Pasko o iba pang paksang may kinalaman sa mga Mormon.