Ipalabas ang Video

The video player could not be built.

Ngayong Semana Santa, ang pagbabago ay posible dahil sa Kanya.

Sa loob ng isang linggo, muling isinulat ni Jesucristo ang kuwento ng sangkatauhan. At matutulungan ka Niyang muling isulat ang iyong kuwento. Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, habang ginugunita mo ang mga kaganapan sa unang linggo ng Semana Santa, inaanyayahan ka namin na tuklasin ang mga paraan para maging higit na katulad ni Jesus: na mahalin ang kapwa, mahalin ang Diyos, at sundin ang Kanyang mga turo. Ito ay maghahatid ng patuloy na pagbabago sa iyong buhay at hahantong sa walang katapusang kaligayahan.

Ano ang babaguhin mo dahil sa Kanya?

Ang kahalagahan ng Semana Santa
Habampanahong binago ng huling linggo ng buhay ng Tagapagligtas ang mundo. Tuklasin kung paano tayo tinutulungan ng araw-araw na mga pangyayari na pahalagahan ang Kanyang mahimalang misyon.
Alamin pa ang tungkol sa buhay at mga turo ni Jesucristo dito.