ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Simbahan ni Cristo

Ang Simbahan ni Jesucristo

Kapalit ng pagsunod sa landas ni Jesucristo, nangako Siya sa atin ng maraming bagay, dalawa rito ay Kanyang sasagutin ang ating mga panalangin at bibigyan tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Kailangan nating lahat ng kaunting pahinga. Lahat tayo ay nahihirapan sa isang bagay. Sa ating lahat sinabi Niya: Ibaba ang inyong mga pasanin. Hayaang ako ang bumuhat nito. Tumalikod sa kadiliman at tumungo sa liwanag. Nangako rin Siya ng kapayapaan. “Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo.… Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man” (Juan 14:27).

Ang landas patungo sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na si Jesucristo ay nakabalangkas sa ipinanumbalik na ebanghelyo at itinuturo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Nagsisimula ito sa pagkabinyag sa kawan ni Cristo at pakikibahagi sa Kanyang mga sagradong ordenansa at pakikiisa sa Kanyang Simbahan. Patuloy ang paglalakbay kasama ang isang mapagmahal na kongregasyon na ang layunin ay magpasigla at mapasigla—at sa huli ay maligtas sa Kaharian ng Diyos.

Ang Aming mga Miyembro

Hindi mo ito aakalain, dahil itinatag ang Simbahan noong 1830 sa isang maliit na kongregasyon na may iilang miyembro lamang. Sa kabila ng iniisip ng marami, ngayon ay mga 14 na porsiyento lamang ng mga miyembro nito ang naninirahan sa Utah at mahigit kalahati ang naninirahan sa labas ng Estados Unidos. Ang Simbahan ay may halos 30,000 kongregasyon at mahigit 130 templo sa buong mundo. Naglilimbag ito ng mga buwanang magasin sa 50 wika, at nakapaglathala na ng mahigit 100 milyong kopya ng Aklat ni Mormon sa mahigit 93 wika. Sa mahigit 50,000 misyonero sa 162 bansa, patuloy na dumarami ang mga miyembro. Nagpupulong kami sa mga lokal na kongregasyon na tinatawag na mga ward o branch tuwing Linggo upang sumamba at mag-aral. Ang bishop o branch president ay nagboboluntaryo ng maraming oras bawat linggo sa pamumuno sa kanyang kongregasyon nang walang bayad.

Kilalanin ang Aming mga Miyembro

Paglilingkod sa Simbahan

Sabihin na nating nagkasakit nang malubha ang kapitbahay namin. Taimtim siyang nanalangin na tulungan siya ng Diyos na gumaling, bigyan siya ng kapayapaan, at tulungan siyang pangalagaan ang kanyang mga anak. Dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at ipinadala ang isa sa amin para tumulong. Kung pakikinggan namin ang Kanyang mga pahiwatig, malalaman namin na kailangang bisitahin ang kapitbahay na ito, tulungan sa kanyang mga anak, at siguro ay mabigyan ng pagkain. Kapag naglingkod tayo sa isa’t isa, naglilingkod tayo sa Diyos. Boluntaryo rin kaming naglilingkod sa aming kongregasyon, gumagawa ng mga bagay na gaya ng pagtuturo sa Sunday school, pagtulong sa mga kabataan, pagbubuo ng mga proyektong pangserbisyo, at pangangalaga sa gusali ng simbahan.

Mga Pagpapala ng mga Templo

Bakit Nagtatayo ng mga Templo ang mga Mormon 03:14

Gaano kalaking kapayapaan ang mapapasaiyo sa kaalamang makakapiling mo ang iyong pamilya sa kabilang-buhay? Ang pangunahing layunin ng aming mahigit 130 banal na templo ay pagbuklurin ang mga pamilya nang walang hanggan. Kapag ikinasal ang isang lalaki at isang babae sa templo ang kanilang kasal ay hindi magwawakas sa kamatayan kundi magtatagal magpakailanman. Gayundin sa templo ang mga miyembro ay maaaring magsagawa ng mahahalagang ordenansa para sa mga kapamilyang namatay na bago nagkaroon ng pagkakataong mabinyagan sa Simbahan. Ibig sabihin nito maaari pa nilang tanggapin ang Plano ng Kaligtasan ng Diyos sa kabilang-buhay. Lahat ay maaaring bumisita sa napakagandang bakuran ng anuman sa aming mga templo. Maaari din silang pumunta sa mga open house bago ilaan ang isang templo para sa banal na gawain nito, at pagkatapos niyon ay mga karapat-dapat na Mormon lamang ang maaaring pumasok.

Pinagtipanang mga Tao

Ang tipan ay isang sagradong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang mga anak. Sa paggawa ng mga sagradong pangako na sundin ang mga utos ng Diyos kami ay nagiging pinagtipanang mga tao. Itinuro ng Panginoon, “Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos” (Juan 14:15). Mahal Niya tayo kaya tinutulungan Niya tayong makabalik sa Kanya. Para magkaroon ng bisa ang mga tipan, nakikibahagi kami sa sagradong seremonyang tinatawag na ordenansa na pinangangasiwaan ng isang taong may awtoridad mula sa Diyos.

Si Jesus ay bininyagan ni Juan Ang una ay ang binyag. Ang binyag ang nagbubukas sa pintuan, nagpapasimula sa daan na magbabalik sa amin sa Kanyang piling. Ang tipang ito ay isang tapat na pangako na susundin namin si Jesucristo habambuhay. Simbolo ito ng wakas ng dati naming buhay at simula ng isang bagong buhay bilang disipulo ni Cristo. Sa patuloy naming pagtahak sa landas pabalik sa Diyos, may iba pang mga tipan kaming ginagawa at may iba pang mga ordenansa kaming tinatanggap. Ang mga karapat-dapat na lalaki ay maaaring iorden sa priesthood. Sa aming mga templo, ang isa sa pinakamahahalagang tipang ginagawa namin ay sa ordenansa ng kasal na nagbibigkis sa isang lalaki at isang babae nang walang hanggan. Sa gayon ang kanilang mga anak ay maaaring maging bahagi rin ng kanilang walang-hanggang pamilya.

Alamin pa ang tungkol sa mga Utos ng Diyos

Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan

Hindi mo aakalain na ang isang bagay na isinulat mahigit isang libong taon na ang nakararaan ay makatutulong sa atin ngayon. Ngunit dahil walang katapusan ang karunungan ng Diyos, maaari nating mabasa ang mga banal na kasulatan at maipamuhay ngayon ang mga aral na naroroon. Mga gabay ito na tumutulong sa atin na harapin ang mga pagsubok sa buhay na ito. Ito rin ang pinaka-nakahihikayat na literatura ng panahon, na nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan sa bawat sitwasyon. Iniuutos ng Diyos na pag-aralan natin ang Kanyang mga banal na kasulatan para malaman natin ang Kanyang kalooban. Itinuturing namin ang sumusunod na mga aklat bilang banal na kasulatan: King James Bible, ang Aklat ni Mormon, ang Doktrina at mga Tipan, at ang Mahalagang Perlas.

Mga Karagdagang Impormasyon tungkol sa Aklat ni Mormon at Biblia

Pagdarasal nang Madalas

Magagawa ito ng kahit sino, kahit saan at kahit kailan. Nakaluhod man tayo, nakaupo o nakatayo, nagdarasal nang malakas o tahimik, nagdarasal sa mga grupo o nag-iisa, diringgin at sasagutin tayo ng Diyos. Ang panalangin ay napakadali at napakasimple kaya maaaring hindi natin ituring na malaking pribilehiyo ito. Ito ay direktang linya ng komunikasyon sa ating Ama sa Langit na nais tulungan sa lahat ng ating problema at tanong. Bagama’t maaaring hindi Siya laging sumasagot kaagad o sa paraang inaasahan natin, naniniwala kami sa mga banal na kasulatan nang sabihin nito na, “Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan” (Mateo 7:7).

Pagsuporta sa Aming mga Pinuno

Ang mga Mormon ay mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at nangangakong igagalang at susundin ang kalooban ng Diyos, na dumarating sa pamamagitan ng Kanyang Propeta at mga Apostol. Ibig sabihin nito ay mapanalangin naming pinakikinggan ang kanilang mga salita, sinusuportahan sila, at ipinagdarasal ang kanilang kapakanan. Ang kababaihan, gayundin ang kalalakihan, ay nagmimisyon, nanunungkulan sa pamunuan, dumadalo sa mga leadership council, at regular na nagtuturo at nagdarasal sa mga serbisyo sa pagsamba ng kongregasyon. Ang kababaihan ay namamahala sa ilang pandaigdigang organisasyon ng Simbahan, pati na sa Relief Society, ang pinakamalaking organisasyon ng kababaihan sa mundo; sa organisasyon ng Young Women, na naglilingkod sa mga kabataang babae na edad 12 hanggang 18; at sa organisasyon ng Primary, na nagtuturo sa mga bata mula 18 buwan hanggang 12 taon. Halos walang katapusan ang mga pagkakataong maglingkod at, sa pagtutulungan, sinisikap ng kababaihan at kalalakihan ng Simbahan na tumugon sa tawag ng Tagapagligtas, na nag-utos sa Kanyang mga disipulo na pakainin ang Kanyang mga tupa (Juan 21:16-17).

Pagiging Handa

Tila halos linggu-linggo, may nababalitaan tayong bagong kalamidad na nangyayari sa isang lugar sa mundo. Ngunit maaari ding mangyari ang mga kalamidad na ito sa ating sariling tahanan. Ang mga kalamidad na katulad ng pagkatanggal sa trabaho, napakalaking pagkakautang, malubhang aksidente, sangla ng bahay na hindi na natin kayang bayaran, at iba pa. Naniniwala kami sa pagiging handa hangga’t maaari para sa gayong mga pagsubok. Halimbawa, pinapayuhan kami na magkaroon ng sapat na suplay ng pagkain, tubig na inumin at naipong pera.

Tulong Pantao at Serbisyong Pangkapakanan

Kapag nagkaroon ng paglindol at pagbaha sa iba’t ibang dako ng mundo, halos laging naroon ang Simbahan at nagkakaloob ng tulong na ibinibigay ng mga miyembro nito. Hindi kami namimili ng relihiyon, lahi o bansa. Umaabot sa 147 bansa ang tulong at nagkakahalaga ito ng milyun-milyong dolyar taun-taon. Ito ay bahaging lahat ng plano ng Diyos na tulungan natin sa mga pasanin ang isa’t isa at maging Kanyang mga kamay sa mundo. Ang programang pangkapakanan [welfare program] ng Simbahan ay tumutulong din sa mga taong nangangailangan sa sarili ninyong pamayanan sa pagbibigay ng pansamantalang tulong sa pagkain, pananamit at paghahanap ng trabaho. Ang mga tinulungan ay binibigyan ng pagkakataong magtrabaho, kung maaari, kapalit ng tulong na ito.

Ikapu at mga Handog-Ayuno

Pinayuhan kami ng Panginoon na magbigay ng ikasampung porsiyento ng aming kinikita bilang ikapu para gamitin sa Kanyang Simbahan dito sa lupa. Walang swelduhang lider sa Simbahan. Sa mga nagbabayad ng ikapu, nangako ang Diyos ng malalaking pagpapala. Ang pagbabayad ng ikapu ay isang paraan din para ipakita namin na hindi mga materyal na bagay at pagpapayaman ang pinakamithiin namin sa buhay. Ang ikapu ay hindi na bago. Mayroon na nito noon pa mang panahon ng Lumang Tipan bago isinilang si Cristo (tingnan sa Malakias 3:8-10). Minsan sa isang buwan hindi rin kami kumakain at umiinom ng dalawang magkasunod na kainan at nagbibigay kami ng handog-ayuno na hindi kukulangin sa halaga ng dalawang kainan na iyon. Maaaring gamitin ng mga bishop ang donasyong ito sa pangangalaga sa mga nangangailangan sa kanilang lugar.

Pagpapahayag ng Kanyang Salita

Iyan ang ginagawa ng mahigit 50,000 full-time missionary namin. Marahil ay nakita mo na sila sa mga lansangan sa inyong lungsod. Kakaiba sila dahil naglalakad sila nang dala-dalawa, nakasuot ng itim na amerikana o puting polo o bestida [sa kababaihan], at may mga name tag. Karamihan ay mga kabataang wala pang 25 taong gulang ngunit marami ang retirado nang matatanda na nagpasiya ring maglingkod. Ang kanilang katapatan at debosyon ay kahanga-hanga kapag inisip mo na karamihan sa kanila ay naglilingkod nang 18 hanggang 24 buwan at lubos na pinopondohan ang sarili nilang misyon maliban sa pamasahe papunta at pauwi mula sa lugar kung saan sila nagsisilbi. “Iyon ang pinakamagandang dalawang taon sa buhay ko!” ang karaniwang maririnig mula sa nakabalik nang mga misyonero.

Pinalalaganap at itinuturo din namin ang salita ni Cristo sa bahay, sa aming mga kapitbahay, at sa aming kongregasyon. Lahat ng Mormon, pati na mga bata at tinedyer, ay nagbibigay ng mensahe tungkol sa ebanghelyo sa pulpito sa aming Simbahan.

Nagtuturo kami ng mga aralin tungkol sa ebanghelyo sa Primary (ang organisasyon ng mga bata), sa Young Men at Young Women (ang mga organisasyon ng aming mga kabataan), Relief Society (para sa kababaihang nasa hustong gulang na) at Priesthood (para sa kalalakihan). Nagtuturo kami sa karaniwang araw ng mga klase sa relihiyon sa mga tinedyer at mga miyembrong nasa kolehiyo. Ang pagpapalaganap ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa ay mahalagang bahagi ng aming buhay.

Makipag-usap sa mga Misyonerong Mormon sa inyong lugar

Pagtulong sa Aming Kapwa

Ipinapahayag namin ang salita ng Diyos kapag ginagawa namin ang Kanyang mga gawain. Ibig sabihin tumutulong kami hindi lamang sa mga nasasakupan ng aming kongregasyon. Nangangahulugan ito ng mga bagay na tulad ng paglilingkod sa komunidad at pagtulong sa mahihirap at nangangailangan. Sabi ni Cristo,

“Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa” (Mateo 25:40).

Maraming tiniis na pang-uusig ang mga naunang Mormon dahil inakala na banta sila sa pangangalakal, pulitika at relihiyon sa kanilang mga komunidad. Kahit ngayon pinagkakatuwaan pa rin kami ng ilan dahil sa aming ilang di-gaanong-tanggap na paniniwala katulad ng pag-iwas sa alak, pananatiling malinis ang puri bago magpakasal, at pagsusuot ng disenteng damit. Lagi kaming hinihikayat ng mga pinuno ng aming Simbahan na dalhin ang iba sa kawan, igalang at pahalagahan ang mga relihiyon sa mundo, at pinapayuhan kami na huwag magmagaling.

Family History

“Bakit matindi ang interes ninyo sa family history?” ang madalas itanong sa amin. Iyon ay dahil naniniwala kami na ang pangunahing mga pagpapala ng aming mga templo ay ang mga seremonyang nagbibigkis sa mga lalaki, babae at bata sa kanilang pamilya nang walang hanggan. Nais naming magkaroon ng pagkakataon ang lahat na matamasa ang mga ito—maging ng aming mga ninunong pumanaw—kaya isinasagawa namin ang mga seremonya sa templo at iba pa para sa kanila sa pamamagitan ng proxy. May pagkakataon na ang mga pumanaw na tanggapin o tanggihan ang mga ito sa daigdig ng mga espiritu. Bunga nito, ang genealogical o family history research ay mahalaga sa gawain sa templo para sa mga patay.

Batid na milyun-milyong tao sa iba’t ibang dako ng mundo ang may sariling mga dahilan para maging interesado sa family history, libreng makukuha ng lahat ang aming koleksyon ng mga rekord na naka-microfilm at naka-digitize. Katunayan, ang Family History Library sa Salt Lake City, Utah, ang pinakamalaking genealogical library sa mundo at naglalaan ng akses sa maraming koleksyon ng mga rekord, na may mahigit dalawang bilyong pangalan ng mga taong namatay na. Pinatatakbo rin namin ang isa sa pinaka-popular na mga genealogical service online nang walang bayad sa www.familysearch.org. Ang site ay naglalaman ng isang bilyong pangalan mula sa mahigit 110 bansa at teritoryo at kasama, bukod pa sa ibang mga rekord, ang 1880 United States Census, 1881 Canadian Census, 1881 British Census, Ellis Island database at Freedman’s Bank Records.

Bakit mahalaga ang Family History?