ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Tulong Pantao

Bakit Kami Tumutulong

Gustong pag-usapan ng mga tao kung gaano nila kailangang “hanapin” ang kanilang sarili. Karaniwan ay nangangahulugan ito na sila ay hindi masaya, walang direksyon at sarili lamang nila ang iniisip. Mahalagang pansinin na sinabi ni Cristo na matatagpuan natin ang ating sarili kung kalilimutan natin ang ating sarili: “Sapagka’t ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon” (Marcos 8:35). Ang paglilingkod ay magandang paraan para matagpuan natin ang ating sarili. Sinasanay tayo nitong gawin ang ginawa ni Jesus. Itinuro Niya na pagmamahal sa Diyos ang unang utos at pagmamahal sa ating kapwa ang ikalawa. Ipinapakita namin ang aming pagmamahal sa Diyos sa paglilingkod sa isa’t isa. At mahal namin ang aming pinaglilingkuran. Ang paglilingkod ay nagpapaligaya sa amin na hindi kailanman naibibigay ng pagtutuon para sa pansariling kapakanan. Nangyayari ito sa malalaki at maliit na paraan, sa publiko at sa pribadong lugar, sa mga kaibigan at estranghero.

Maging ang maliliit na bagay na ginagawa namin, gaya ng pagtulong sa isang tao sa kanyang hardin o pagbubukas ng pintuan para sa kanya, ay maaaring magpagaan nang kaunti sa kanilang buhay—at higit na magpaligaya sa amin. Hindi mo na kailangang maghanap pa sa malayo para makakita ng mga oportunidad na makapagbigay ng iyong panahon at lakas sa paglilingkod. Ang kagandahan ng pagsunod sa halimbawa ni Cristo ay na hindi na natin kailangang suriin kung kanino, kailan o paano tayo maglilingkod, kumikilos na lang tayo. Maaari natin itong planuhin o biglaang dumarating, para sa isang taong kilala natin o sa isang estranghero. Ang paglilingkod ng Kristiyano ay hindi naghahangad ng pagkilala, hindi tumatanggap ng gantimpala at pagmamahal ang dahilan sa paggawa nito.

Paano Kami Tumutulong

Bukod pa sa maliliit at personal na paglilingkod, ang mga Mormon ay nagbibigay ng malakihan at organisadong tulong sa mga lugar na nangangailangan. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nakapagbigay na ng mahigit $1 bilyong dolyar at materyal na tulong sa 167 iba’t ibang bansang nangangailangan ng tulong pantao simula nang magtala ito noong 1985. Nagpadala ito ng isang eroplano na puno ng mga tolda, trapal, lampin at iba pang mga suplay sa mga lugar sa Chile na pininsala ng lindol noong Pebrero 2010, at ng dalawang eroplano na ang bawat isa ay may mahigit 80,000 libra ng pagkain at mga bagay na pang-emergency sa Haiti noong Enero 2010 dahil sa mapangwasak na lindol. Ang lokal, pambansa at pandaigdigang organisasyon ng simbahan ay nakipag-ugnayan sa pagtulong upang kaagad makarating ang pagkain, mga suplay at mga trabahador sa oras na kailangang-kailangan ang mga ito.

Ang Simbahan ay hindi namimili ng relihiyon, lahi o bansang tutulungan. Nagbibigay kami ng pag-asa at kakayahang makapamuhay na makadaraig sa karamdaman, karalitaan at kawalang-pag-asa. Bahaging lahat ito ng plano ng Diyos na tulungan natin sa mga pasanin ang isa’t isa at maging Kanyang mga kamay sa mundo. Ang programang pangkapakanan [welfare program] ng Simbahan ay tumutulong din sa mga taong nangangailangan na nasa sariling bansa sa pagbibigay ng pansamantalang tulong sa pagkain, pananamit at paghahanap ng trabaho. Ang mga tinutulungan ay binibigyan ng pagkakataong magtrabaho, kung maaari, kapalit ng tulong na ito.


Pagtugon sa Emergency

Taun-taon, milyun-milyong lalaki, babae, at bata ang naaapektuhan ng digmaan, baha, lindol, buhawi, bagyo at iba pang kalamidad. Sa mga nakapanlulumong sitwasyong ito, kadalasan ay agarang pagtugon ang nagliligtas ng buhay.

Dahil sa kahandaang ito, nakatutugon kaagad ang Simbahan sa oras ng emergency. Bukod pa sa paglalaan ng mga materyales, ang Simbahan ay tumutulong din sa pagbibigay ng pondo at mga boluntaryo.

Neonatal Resuscitation Care

Hindi kukulangin sa 10 porsiyento ng lahat ng bagong silang na sanggol ang nahihirapang huminga pagkasilang sa kanila at nangangailangan ng kaunting tulong. Sa pagkakaroon ng wastong training at kaunting kagamitan, maiiwasan ang maraming pagkamatay ng mga bagong silang na sanggol dahil sa problema sa paghinga. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nakikipagtulungan sa mga pambansang organisasyong pangkalusugan at mga departamento ng kalusugan ng mga bansa sa iba’t ibang ng panig ng mundo upang matukoy ang mga lugar kung saan kailangang-kailangan ang training sa neonatal resuscitation. Pagkatapos ang Simbahan ay nagpapadala ng mga boluntaryong doktor at narses upang turuan ang mga birth attendant sa mga lugar na ito. Ang mga lokal na attendant na ito ay may kakayahan na ngayong magbigay ng training sa iba. Mahigit 80,000 birth attendant na ang nabigyan ng training sa ngayon.

Tigdas

Noong 2001, ang Measles Initiative, isang samahan na kinabibilangan ng American Red Cross, United Nations World Health Organization, UNICEF, UN Foundation, at U.S. Centers for Disease Control and Prevention, ang nabuo. Mithiin nitong bawasan ng 90% ang mga namamatay sa tigdas sa buong mundo pagsapit ng taong 2010—mula sa kabuuan nitong 873,000 namatay sa tigdas sa buong mundo noong 1999. Noong 2003, nakiisa ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa Measles Initiative at nangako ng isang milyong dolyar bawat taon bilang suporta sa kampanya. Ang Simbahan ay nakiisa rin sa pagsisikap at pagkilos ng lipunan na mahalaga sa tagumpay ng bawat kampanya. Isang nakatutuwang musical jingle, na kinatha ng isang bata pang Mormon nang makiisa ang Simbahan sa kampanya laban sa tigdas sa Madagascar, ang naisalin at kinanta sa 28 wika sa maraming istasyon ng radyo sa sunud-sunod na mga kampanya. Mula 2004 hanggang 2008, 59,596 na miyembro ng Simbahan sa 32 bansa ang nagboluntaryo na alamin ang mga naninirahan sa mga komunidad at tumulong sa pagbabakuna. Pagsapit ng Enero 2007 nabawasan ng 60% ang mga namatay sa tigdas sa buong mundo.

Malinis na Tubig

Ang proyektong para sa malinis na tubig ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagsisikap na mapabuti ang kalusugan ng mga komunidad sa pamamagitan ng paglalaan ng mapagkukunan ng malinis na tubig. Depende sa mga pangangailangan at sitwasyon sa lugar, kabilang sa mga pinagkukunan ng tubig na ito ang mga balon (o mga borehole), imbakan ng tubig at sistema ng dadaluyan, at mga sistema sa pagpapadalisay ng tubig. Noon pa mang 2002, natulungan na ng Simbahan ang limang milyong katao sa mahigit 4,500 komunidad na magkaroon ng mapagkukunan ng malinis na tubig. Ang mga proyektong ito para sa malinis na tubig ay pang-matagalan dahil kasali ang mga komunidad sa kanilang pagpaplano at pagpapatupad, at sila lang halos ang nagtatrabaho. Ang mga kinatawan ng komunidad ay binibigyan ng training tungkol sa pagmementena ng pagkukuhanan ng tubig bago makumpleto ang isang proyekto.

Paggamot sa mga Mata

Ang adhikain ng programa ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa pangangalaga sa mata ay upang palakasin ang mga serbisyo sa pangangalaga sa mata sa mga maralita sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang technical training, kagamitan, suplay, at suporta ng organisasyon upang tulungan ang mga lokal na propesyonal at programa na nangangalaga sa mata. Sa tulong ng mga ophthalmologist na nagboluntaryo ng kanilang panahon, nakatulong ang Simbahan sa mga propesyonal at programa sa pangangalaga ng mata sa lugar na napakinabangan ng mahigit 180,000 katao simula noong 2003.

Mga Wheelchair

Hindi kukulangin sa 100 milyong katao sa buong daigdig ang maaaring mangailangan ng wheelchair ngunit isa lamang sa 100 ang nakabibili nito. Para makakilos, madalas ay umaasa ang mga taong may kapansanan na buhatin sila ng pamilya at mga kaibigan sa pagpunta sa bawat lugar. Maaaring napakahirap na basta na lang umalis ng bahay. Ang makapag-aral o makapagtrabaho ay maaaring imposibleng mangyari. Para makatulong, Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nakikipagtulungan sa mga organisasyon sa komunidad na naglilingkod sa mga may kapansanan. Ang katuwang na lokal na organisasyon ang nagsusuri sa mga pasyente, nagsasabi ng gagamitin niyang device, at may follow-up na therapy at suporta. Ang Simbahan ay nagbibigay ng mga wheelchair, saklay, walker, cushion, at iba pang makatutulong na gamit – kung minsan ay binibili sa mga lokal na pagawaan. Kapag hiniling, ang mga team ng mga therapist ay nagbibigay ng karagdagang technical training sa katuwang na organisasyon. Simula pa noong 2001, nakapamahagi na ang Simbahan ng mahigit 300,000 wheelchair sa 101 bansa.

Paano Ka Makatutulong

Ang aming mga programang Tulong Pantao [Humanitarian Aid] ay umaasa sa tulong ng mga karaniwang tao na nais pagaanin ang ilang paghihirap sa mundo. Katulad ng hindi kami namimili ng tutulungang relihiyon, lahi o bansa, hindi rin kami namimili sa pagtanggap ng tulong. Tinatanggap namin ang sinumang nais tumulong. Maaari kayong tumawag sa LDS Humanitarian Center sa (801) 240-6060 o mag-e-mail sa lds-charities@ldschurch.org para sa iba pang impormasyon.