ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Tungkol sa Amin

Naniniwala kami na sa pamamagitan Niya, ang buong sangkatauhan ay maaaring magtamasa ng buhay na walang hanggan kasama ang kanilang pamilya sa kaharian ng Ama sa Langit (Juan 3:16). Naniniwala rin kami na nabuhay tayo sa piling ng Diyos bilang mga espiritu bago tayo isinilang (Mga Taga Roma 8:16), at na ayon sa Kanyang plano ng kaligayahan maaari tayong pumarito sa lupa upang tumanggap ng pisikal na katawan para matuto at umunlad. Sa isinasagawang gawain sa mga Mormon Temple, naniniwala kami na ang mga pamilya ay maaaring mabuklod magpasawalang-hanggan. Lahat ng ito ay depende sa aming matwid na pamumuhay ayon sa banal na patnubay ng Diyos, tulad ng inihayag ng mga propeta, at pagsisisi kapag nagkamali kami. Ang misyon ng Simbahan ay tulungan kaming harapin ang mga pagsubok sa buhay na ito upang maging karapat-dapat kami sa temporal at espirituwal na mga pagpapalang nais ng Diyos para sa amin.

Ang Simbahan

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang opisyal na pangalan ng relihiyong karaniwang tinatawag na Simbahang Mormon. Itinatag ito noong Abril 6, 1830 ni Joseph Smith, ang unang pangulo ng Simbahan. Naniniwala kami na siya ay tinawag ng Diyos na maging propeta sa makabagong panahon, gaya nina Moises at Abraham sa Lumang Tipan. Nakita ni Joseph Smith ang Diyos at si Jesucristo sa isang pangitain matapos manalangin upang malaman kung aling simbahan ang dapat niyang sapian. Siya ay tinawag Nila upang ipanumbalik ang simbahang itinatag ni Cristo noong Siya ay narito sa lupa, na may wastong organisasyon at awtoridad ng priesthood na nawala kaagad nang mamatay ang Tagapagligtas.

Mula sa orihinal na anim na miyembro noong 1830, halos 14 na milyon na ngayon ang mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo sa anim na kontinente. Nang mamatay si Joseph Smith, sunud-sunod at patuloy na namuno ang mga propeta sa Simbahan, na laging nagsisikap na tulungan ang mga miyembro na mas maunawaan at mahalin ang ebanghelyo ni Jesucristo.

Mormon.org

Layunin ng site na ito na ipakilala ang aming Simbahan sa mundo. Sa mga pahinang ito sana’y masagot namin ang mga tanong mo, makapagbigay kami ng tamang impormasyon, at makapaglaan kami ng mga paraan para marami ka pang malaman. Ang pahinang “ Ang Aming mga Miyembro ” ay ipinakikilala sa mga mambabasa ang mga Mormon na nagkukuwento ng sarili nilang mga karanasan tungkol sa pagpapala ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa kanilang buhay. Tampok sa “ Ang Aming mga Pinahahalagahan ” ang ilan sa mga unang pinahahalagahang kaugalian ng mga Mormon, tulad ng matatag na mga pamilya, paglilingkod at mabuting pagkamamamayan. At inilalahad namin ang mahahalagang doktrinang nagpapalakas sa aming mga paniniwala sa bahaging “ Ang Aming Pananampalataya.” Sana’y maging magandang simula ang site na ito sa pag-aaral mo tungkol sa aming relihiyon, na palalawigin pa ng pakikipag-usap mo sa mga misyonero at pagbisita sa mga serbisyo sa aming Simbahan.

Maraming pag-aari at pinangangasiwaang Web site ang Simbahan, at narito ang ilang pinakapopular:

  • LDS.org – karaniwang para sa mga miyembro ng Simbahan, na naglalahad ng mga mensahe mula sa mga pinuno ng Simbahan, mga Web group para sa mga lokal na kongregasyon at naglalaan ng mga sanggunian para sa mga nag-aaral ng ebanghelyo o naghahanda ng mga lesson.
  • Newsroom.LDS.org – naglalaan ng mga bagong kuwento at impormasyon sa estadistika tungkol sa Simbahan.
  • Familysearch.org – ang pinakamalaking genealogy organization sa mundo, na naglalaan ng mga talaan at serbisyo para sa sinumang interesado sa family history research.