ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ศาสนาที่ดำรงอยู่  ความจริงและหลักธรรมซึ่งพระเยซูทรงสอนในศาสนาแห่งนี้ส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่อวิธีดำเนินชีวิตของเรา รวมถึงวิธีเลี้ยงดูครอบครัว วิธีที่เราปฏิบัติต่อกัน ตลอดจนวิธีที่เรารับมือกับความยากลำบากและความท้าทาย  เชิญมาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเรา ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

คริสต์มาสนี้ เชิญมาเข้าใกล้พระเยซูมากขึ้นด้วยการชมภาพยนตร์สั้นเรื่องใหม่เกี่ยวกับการประสูติของพระองค์  นึกถึงวิธีที่ท่านสามารถเป็น #แสงส่องโลก และเปลี่ยนคริสต์มาสให้เป็นเทศกาลแห่งการรับใช้  เชิญมาร่วมกับเราในการทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยการปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นทีละคน – เหมือนพระคริสต์ทรงทำ

...
พระกุมารพระคริสต์
17:57

ดูแนวคิดการรับใช้ง่ายๆ สำหรับแต่ละวันจนถึงวันคริสต์มาสโดยดาวน์โหลดปฏิทินด้านล่าง  แบ่งปันประสบการณ์ของท่านออนไลน์โดยใช้แฮชแท็ก #แสงส่องโลก

โหลดปฏิทินการรับใช้ #แสงส่องโลก ของปีนี้

วันที่ 1

ส่งข้อความยกระดับจิตใจ 

วันที่ 2

บอกเล่าแบบอย่างที่ดีของใครสักคน

วันที่ 3

ถามทุกข์สุขของใครสักคน และรับฟัง

วันที่ 4

รับประทานมื้อกลางวันกับคนใหม่ๆ

วันที่ 5

แบ่งปันพรสวรรค์ของท่านกับใครสักคน

วันที่ 6

บริจาคให้คนขัดสน

วันที่ 7

ทำสิ่งดีๆ ให้คนหนึ่งในสมาชิกครอบครัว

วันที่ 8

แบ่งปันข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนที่ต้องการกำลังใจ

วันที่ 9

ช่วยเหลือผู้สูงวัย

วันที่ 10

ให้กำลังใจใครสักคน!

วันที่ 11

โทรศัพท์หาคนที่ท่านรักเพื่อแสดงความรัก

วันที่ 12

เอ่ยชมใครสักคนวันนี้

วันที่ 13

เขียนข้อความขอบคุณใครสักคน

วันที่ 14

ใช้เวลาส่วนตัวกับคนที่ท่านรักทีละคน

วันที่ 15

พูดคุยเรื่องบรรพชนกับครอบครัว

วันที่ 16

วางแผนใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนๆ 

วันที่ 17

ยิ้มให้คนที่พบวันนี้ 

วันที่ 18

อยู่ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย

วันที่ 19

แสดงความขอบคุณผู้ให้คำปรึกษา

วันที่ 20

เขียนรีวิวเชิงบวกทางออนไลน์ให้กับบางอย่าง

วันที่ 21

ชวนคนที่โดดเดี่ยวให้ทำบางสิ่งบางอย่าง

วันที่ 22

เชิญใครสักคนมาโบสถ์

วันที่ 23

นำขนมอร่อยๆ ไปให้เพื่อนบ้าน

Day 24

ขอบคุณพ่อแม่สำหรับทุกสิ่งที่พวกท่านทำ

วันที่ 25

สุขสันต์วันคริสต์มาส! นึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อท่านและบอกให้คนอื่นรู้

วันที่ 26

เปลี่ยนคำท้าทายการเป็นแสงส่องโลกให้เป็นเป้าหมายปีใหม่

ความเชื่อหลัก

พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาในสวรรค์ของเราผู้เปี่ยมด้วยความรัก  พระองค์ทรงเตรียมแผนแห่งความสุขไว้ให้เราแต่ละคน  เราอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลกเพื่อดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา ช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้และเติบโต  พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์มาช่วยเรา (ดู ยอห์น 3:16)  ผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราจะได้รับการอภัยจากบาปของเรา ฟื้นคืนชีวิต และพำนักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวของเราอีกครั้ง

เราไม่โดดเดี่ยวขณะแสวงหาพรเหล่านี้  พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสัญญาว่าจะทรงตอบเราเมื่อเราสวดอ้อนวอน  นอกจากนี้ พระผู้เป็นเจ้ายังประทานการนำทางในพระคัมภีร์ไบเบิลกับพระคัมภีร์มอรมอน และผ่านทางศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี  เราต้องพากเพียรที่จะรู้และทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า รักผู้อื่น และดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  พันธกิจของศาสนจักรคือช่วยให้เราสามารถรับมือกับการท้าทายในชีวิตนี้และช่วยเราติดตามพระเยซูคริสต์ เพื่อที่เราจะมีค่าควรรับพรทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราได้รับ

ท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากพระองค์สถิตอยู่บนสวรรค์ เราจึงมักเรียกพระผู้เป็นเจ้าว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา  ในสายพระเนตรของพระองค์ เราทุกคนเท่าเทียมกันและสมควรได้รับความรักและความสุข  เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง พระองค์จึงทรงเข้าใจเราแต่ละคนในระดับที่เป็นส่วนตัว  พระองค์ทรงรู้ความเข้มแข็ง ความอ่อนแอ ความหวัง และความกลัวของเรา  พระบิดาบนสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรักทรงอดทนและทรงให้อภัย  ไม่ว่าเราเป็นใครหรือเคยทำอะไรมา พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราเอื้อมออกไปหาพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราได้  เมื่อเราหันไปหาพระองค์ เราจะประสบปีติมากขึ้นในชีวิตของเรา

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงส่งพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ มารับบาปของทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อเราจะได้รับการให้อภัย (ดู ยอห์น 3:16) นอกจากนี้ พระเยซูทรงเอาชนะความตายเพื่อเราจะมีชีวิตอีกครั้ง การเสียสละแทนเราของพระเยซูเป็นไปได้เพราะความเป็นพระเจ้าและพระชนม์ชีพที่ดีพร้อมของพระองค์

ขณะที่เราดำเนินชีวิต เราทุกคนย่อมทำผิดพลาดและทำสิ่งที่เราเสียใจภายหลัง  แต่ตราบใดที่เราพยายามเป็นคนดีขึ้นและสวดอ้อนวอนขอการอภัยจากพระบิดาบนสวรรค์ของเรา เราจะสะอาดอีกครั้งได้  เราทุกคนเป็นหนี้ต่อความรักอันยิ่งใหญ่ของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา พระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์ไบเบิลคือพระคำของพระผู้เป็นเจ้า  คือชุดหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่เขียนโดยศาสดาพยากรณ์และนักประวัติศาสตร์สมัยโบราณ  ผู้เขียนเหล่านี้บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับผู้คนของพระองค์นานกว่า 4,000 ปี  ถ้อยคำที่ได้รับการดลใจเหล่านั้นคือสิ่งที่เรารู้จักในวันนี้ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคัมภีร์

การทำตามคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลช่วยให้เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือใคร เรียนรู้จากคนดีๆ ที่รักพระองค์ และเข้าใจมากขึ้นว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นบันทึกสมัยโบราณที่สอนเกี่ยวกับพระเยซูและเน้นเรื่องราวช่วงพระองค์เสด็จเยือนทวีปอเมริกาสมัยโบราณ  ดังที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและโนอาห์ในพระคัมภีร์ไบเบิล พระองค์ทรงรับสั่งกับศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ในทวีปอเมริกาให้เก็บบันทึกคำสอนและกฎต่างๆ ของพระองค์  ถ้อยคำของพระคัมภีร์มอรมอนยืนยันถึงพระชนม์ชีพของพระเยซู การปฏิบัติศาสนกิจ และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อช่วยให้เรารอดจากบาปและเอาชนะความตาย

ชายหญิงและครอบครัวในพระคัมภีร์มอรมอนประสบปัญหาการท้าทายในชีวิตเหมือนกับเรา  เราสามารถเห็นตัวเราเองในเรื่องราวคนเหล่านั้น และได้รับแรงบันดาลใจให้เป็นคนที่ดีขึ้นและช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนพระคริสต์ทรงทำ

พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามาบนแผ่นดินโลกเพื่อเรียนรู้และเติบโตผ่านประสบการณ์ ทั้งที่น่ายินดีและเจ็บปวด  พระองค์ทรงปล่อยให้เราเลือกระหว่างถูกกับผิด แต่ทรงสัญญาพรยิ่งใหญ่สำหรับผู้ติดตามพระองค์  ความท้าทายคือการมีศรัทธาในแผนของพระองค์แม้ว่าเราไม่มีคำตอบทั้งหมด

เนื่องจากเราทุกคนทำผิดพลาด พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์มาช่วยให้เราสะอาดและได้รับการอภัย  พระเยซูทรงทำให้เป็นไปได้ที่เราจะกลับบ้านไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อเรายอมรับพระเยซูและทำตามแบบอย่างของพระองค์ เราจะเห็นแก่ตัวน้อยลงและสามารถมีความรัก สันติสุข และความสุขมากขึ้น  

ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในแผนของพระบิดาบนสวรรค์สำหรับความสุขของเรา  เราเกิดมาในครอบครัว  เราปรารถนาจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัว  บ้านสามารถเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกถึงการสนับสนุน ความปลอดภัย และความรัก  พระผู้เป็นเจ้าทรงไม่ต้องการให้สายใยครอบครัวยุติลงเมื่อเราตาย  ถ้าเราเลือกทำตามพระองค์ เราจะได้อยู่กับครอบครัวเราอีกครั้งในชีวิตหน้า  เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรโดยพบกับผู้สอนศาสนา

เราอาศัยอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าก่อนเรามายังแผ่นดินโลก และเพราะพระเยซูทรงเอาชนะความตาย เราจะมีชีวิตต่อไปหลังจากเราตาย  ความตายเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อเราโศกเศร้ากับการสูญเสียคนที่เรารัก  ยังมีความหวัง–เพราะความตายไม่ใช่จุดจบ  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตาย เชิญพบกับผู้สอนศาสนา

Mormon.org Chat is typing...