ฉายวีดิทัศน์

The video player could not be built.

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ การเปลี่ยนแปลงอยู่ในวิสัยที่ทำได้เนื่องจากพระองค์

ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ พระเยซูคริสต์ทรงลิขิตเรื่องราวของมนุษยชาติใหม่ และพระองค์ทรงสามารถช่วยท่านเขียนเรื่องราวของท่านใหม่ เทศกาลอีสเตอร์นี้ ขณะที่ท่านรำลึกถึงเหตุการณ์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกนั้น เราขอเชื้อเชิญให้ท่านค้นหาวิธีที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น อาทิ รักผู้อื่น รักพระผู้เป็นเจ้า และทำตามคำสอนของพระองค์ สิ่งเหล่านี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมาสู่ชีวิตท่านและนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

ท่านจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนื่องจากพระองค์

ความสำคัญของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
สัปดาห์สุดท้ายของพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดเปลี่ยนโลกตลอดกาล ค้นพบว่าเหตุการณ์แต่ละวันช่วยให้เราสำนึกคุณต่อพระพันธกิจอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระชนม์ชีพและคำสอนของ พระเยซูคริสต์ที่นี่