GIF คริสต์มาส

GIF เป็นรูปแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวประเภทหนึ่ง GIF คริสต์มาสอุทิศให้กับการเฉลิมฉลองการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ดาวน์โหลดและแชร์ GIF ภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้กับคนที่ท่านรักในฤดูกาลคริสต์มาสนี้

มัทธิว 1:18

เรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้

ลูกา 1:26-27

พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธ ให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่หมั้นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟ ซึ่งเป็นคนในเชื้อวงศ์ของดาวิด หญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีย์

ลูกา 1:26-30

แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่า "มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน

ลูกา 1:31-33

นี่แน่ะ เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู

ลูกา 1:32

บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

มัทธิว 1:20-21

เมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน

ลูกา 1:41-42

เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของมารีย์ ทารกในครรภ์ของนางก็ดิ้น

ลูกา 2:1

อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน

ลูกา 2:3

คนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตน

ลูกา 2:4-5

โยเซฟก็เดินทางจาก...แคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮม…เขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีย์หญิงที่เขาหมั้นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์

ลูกา 2:7

ไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขา

ลูกา 2:6

ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะคลอดบุตร

มัทธิว 2:2

เราได้เห็นดาวของท่านทางทิศตะวันออก และเราจึงมาเพื่อจะนมัสการท่าน

ลูกา 2:8

ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน

ลูกา 2:9

มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขา และพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก

ลูกา 2:10

ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย

ลูกา 2:13-14

ในทันใดนั้น ชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า "พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น"

มัทธิว 2:9-10

และดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางทิศตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกเขาไป

ลูกา 2:7

นางจึงคลอดบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพัน

ลูกา 2:19

ส่วนนางมารีย์ก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจ

ลูกา 2:16

เขาก็รีบไป แล้วพบนางมารีย์กับโยเซฟ และพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้า

ลูกา 2:15

บรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่า "ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น"

มัทธิว 2:1

มีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม

มัทธิว 2:11

แล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมาร คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ

อิสยาห์ 9:6

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า "ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช"