จุดประสงค์ของพระผู้ช่วยให้รอด

เราแต่ละคนประสบการทดลองและความปวดร้าวใจ

การต่อสู้ดิ้นรนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราทุกคนจะต้องประสบ แต่ช่วงเวลายากๆ เหล่านี้มีจุดประสงค์เราทำผิดพลาดเพราะเราเป็นมนุษย์

เราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้ และส่วนหนึ่งของการเรียนรู้รวมถึงการทำผิดพลาด แต่เราเติบโตได้จากประสบการณ์ของเราแม้เราจะพยายามสุดความความสามารถแล้วก็ยังมีความห่างเหินระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้า

ความห่างเหินดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเราออกห่างจากพระองค์ บางครั้งเราจงใจออกห่างโดยเลือกไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า มีอีกหลายครั้งที่เราออกห่างโดยไม่รู้ตัว ความห่างเหินเช่นนี้ทำให้เราไม่มีความสุขเราต้องการความช่วยเหลือ

เราจะทำทุกอย่างเองไม่ได้ เราต้องการใครสักคนที่มองเห็นภาพใหญ่กว่าในขณะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ คนที่มีเจตนาบริสุทธิ์ พันธมิตร เพื่อน คนแก้ต่างคนที่เข้าใจจริงๆ ว่าเรากำลังประสบอะไร

ท่านบอกได้จริงหรือว่าท่านเคยพบคนที่รู้จริงๆ ว่าท่านรู้สึกอย่างไร? คนที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างแท้จริงกับประสบการณ์ของท่าน? มีคนหนึ่งที่รู้จริงๆ ว่าท่านกำลังประสบอะไร เพราะพระองค์ทรงประสบมาแล้วเราต้องการคนที่สามารถช่วยเราแก้ไขความผิดพลาดและเยียวยาบาดแผลของเรา

มีบุคคลหนึ่งที่สามารถเยียวยาบาดแผลและแก้ไขความผิดพลาดทุกอย่างได้ ไม่มีความเจ็บปวดหรือความเสียใจใดคงอยู่ตลอดไปบุคคลนั้นสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้า

ถ้าเราได้ทำให้ตัวเราออกห่างจากสิ่งซึ่งจะทำให้ชีวิตเรามีความสุข เราจะพบความหวังเมื่อรู้ว่ามีทางกลับ อนาคตใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้ เรามีเพื่อนที่สามารถนำเรากลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าและชดเชยส่วนที่เราขาดบุคคลนั้นคือพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ช่วยให้รอดองค์นั้นคือพระเยซูคริสต์

นานมาแล้ว พระองค์ประสูติในเมืองเล็กๆ ประสูติมาเพื่อซ่อมใจที่แตกสลาย ประสูติมาเพื่อทำให้ความอ่อนแอของเรากลายเป็นความเข้มแข็ง พระองค์ประสูติมาเพื่อปลดปล่อยเราจากภาระและเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาอีกครั้ง เพราะพระคริสต์ประสูติมา เราจึงเกิดใหม่ เพื่อเรา #พระผู้ช่วยให้รอดประสูติเราจะรับประโยชน์จากสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบให้เราเวลานี้อย่างไร

พระเยซูคริสต์ประสูติมาและทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสตัดสินอนาคตของตน พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อให้เราสามารถเลือกจะไม่ทนทุกข์ เพื่อให้เราสามารถเลือกความถูกต้องไม่ใช่ความผิด เพื่อให้เราสามารถเลือกจะเปลี่ยนถ้าเราพบตนเองกำลังไปผิดทาง เราทำให้ของประทานนี้เกิดประโยชน์เต็มที่โดยเลือกติดตามพระองค์ เลือกยอมรับพระคุณของพระองค์ผ่านการกลับใจ เราเลือกความสุขโดยทำการเลือกดังกล่าวการติดตามพระคริสต์วันนี้หมายความว่าอย่างไร

เราเลือกติดตามพระเยซูคริสต์โดยฟังพระวจนะของพระองค์ โดยทำตามแบบอย่างของพระองค์ พระองค์ประทานผู้นำทางแก่เราเพื่อแสดงให้เราเห็นวิธีดำเนินชีวิตให้ดีที่สุด ชีวิตที่เปี่ยมด้วยปีติและจุดประสงค์