#พระผู้ช่วยให้รอดประสูติ

พระผู้ช่วยให้รอดประสูติ

2,000 กว่าปีที่แล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรามา เริ่มต้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน เราเชื้อเชิญทุกท่านให้เข้าเยี่ยม คริสต์มาส.mormon.org และค้นพบว่าเพราะเหตุใด

#พระผู้ช่วยให้รอดประสูติ