พบชีวิตใหม่

ฮาเลลูยา—คำฮีบรูสำหรับ “สรรเสริญพระเจ้า” แต่ความหมายจริงๆ คืออะไร อีสเตอร์ปีนี้ เราจะค้นพบว่าการเปล่งเสียงในสมัยโบราณเช่นนี้ที่แสดงถึงปีติ ความหวัง และความรักเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกอย่างไรกับพระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระเยซูคริสต์—และคำสัญญาของพระองค์ว่าจะประทานชีวิตใหม่แก่เราทุกคน