ฮาเลลูยาสำหรับ . . .

ปีติของชีวิตใหม่ที่มีให้ ผ่านการพลีพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ไม่ต้องแสดงออกเป็นคำพูดเสมอไป GIF ภาพเคลื่อนไหวชุดนี้ช่วยแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะพระเยซูคริสต์

ฮาเลลูยาสำหรับการให้อภัย

เอเฟซัส 4:32—แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์

ดาวน์โหลด ดูทั้งหมด