#Hallelujah สำหรับ . . .

ปีติของชีวิตใหม่ที่มีให้ ผ่านการพลีพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ไม่ต้องแสดงออกเป็นคำพูดเสมอไป GIF ภาพเคลื่อนไหวชุดนี้ช่วยแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะพระเยซูคริสต์

ฮาเลลูยาสำหรับการรักษา

วิวรณ์ 21:4—พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลาย และความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความเศร้าโศก การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว

ดาวน์โหลด ดูทั้งหมด