#Hallelujah สำหรับ . . .

ปีติของชีวิตใหม่ที่มีให้ ผ่านการพลีพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ไม่ต้องแสดงออกเป็นคำพูดเสมอไป GIF ภาพเคลื่อนไหวชุดนี้ช่วยแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะพระเยซูคริสต์

ฮาเลลูยาสำหรับสันติสุขในใจ

ยอห์น 14:27—เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย

ดาวน์โหลด ดูทั้งหมด