ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดชาวมอรมอนจึงประกอบพิธีบัพติศมาแทนผู้วายชนม์ในพระวิหารของพวกเขา

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าบัพติศมาจำเป็นต่อความรอดของทุกคนที่เคยมีชีวิตบนแผ่นดินโลก (ดู ยอห์น 3:5) อย่างไรก็ดี คนจำนวนมากเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้รับบัพติศมา หลายคนรับบัพติศมาโดยไม่มีสิทธิอำนาจที่ถูกต้อง เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตา พระองค์จึงทรงเตรียมทางให้ทุกคนได้รับพรแห่งบัพติศมา สมาชิกศาสนจักรมอบพรเหล่านี้ให้บรรพชนที่ล่วงลับโดยประกอบพิธีบัพติศมาแทนผู้วายชนม์ บุคคลเหล่านี้ในชีวิตหน้าสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ทำแทนพวกเขา