ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ศาสนามอรมอนสอนอะไรเกี่ยวกับบัพติศมา

คำตอบอย่างเป็นทางการ

“เราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 3) บัพติศมาในน้ำเป็นศาสนพิธีหนึ่งที่จำเป็นต่อความรอดของเรา โดยการรับบัพติศมาเราแสดงให้พระผู้เป็นเจ้าเห็นว่าเราเต็มใจเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราโดยทรงรับบัพติศมา ถึงแม้พระองค์ไม่มีบาปก็ตาม (ดู โมไซยาห์ 18:8-10) พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปิดเผยวิธีบัพติศมาที่ถูกต้องต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ โดยตรัสชัดเจนว่าต้องประกอบศาสนพิธีนี้โดยผู้มีสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตและทำโดยลงไปในน้ำทั้งตัว (ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 20:72-74)

การลงไปในน้ำทั้งตัวเป็นสัญลักษณ์ของการตายจากชีวิตที่มีบาปของบุคคลหนึ่งและเกิดใหม่สู่ชีวิตทางวิญญาณ อุทิศให้กับการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและลูกๆ ของพระองค์ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและฟื้นคืนชีวิตด้วย (ดู โรม 6:3-6) เด็กเล็กๆ ได้รับการไถ่ผ่านพระเมตตาของพระเยซูคริสต์ พวกเขา “มีชีวิตในพระคริสต์” และทำบาปไม่ได้ พวกเขาไม่ต้องรับบัพติศมาจนกว่าจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างถูกและผิด พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าเด็กควรรับบัพติศมาเมื่ออายุแปดขวบ (ดู พระคัมภีร์มอรมอน, โมโรไน 8:8-24; หลักคำสอนและพันธสัญญา 29:46-47, 68:27)