ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดชาวมอรมอนจึงประกอบพิธีบัพติศมาแทนคนตาย

คำตอบอย่างเป็นทางการ

แม้พระเยซูเองทรงปราศจากบาปแต่ทรงรับบัพติศมาเพื่อให้ความชอบธรรมทั้งหมดสมบูรณ์ และเพื่อแสดงให้มวลมนุษย์เห็นแนวทาง (ดู มัทธิว 3:13-17; 2 นีไฟ 31:5-12) ดังนั้น บัพติศมาจึงจำเป็นสำหรับความรอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เราเรียนรู้ในพันธสัญญาใหม่ว่าการบัพติศมาแทนคนตายทำในช่วงสมัยของอัครสาวกเปาโล (ดู 1 โครินธ์ 15:29) การปฏิบัตินี้ได้รับการฟื้นฟูพร้อมการสถาปนาศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนเรื่องศาสนพิธีบัพติศมาแทนคนตายครั้งแรกระหว่างการเทศนาในพิธีศพเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1840 ท่านอ่าน 1 โครินธ์ 15 หลายข้อ รวมทั้งข้อ 29 และประกาศว่าพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้สมาชิกศาสนจักรรับบัพติศมาแทนเพื่อนและญาติที่จากชีวิตนี้ไปแล้ว ท่านบอกพวกเขาว่า “แผนแห่งความรอดมีไว้ช่วยทุกคนที่เต็มใจเชื่อฟังข้อกำหนดในกฎของพระผู้เป็นเจ้า” (Journal History of the Church, 15 ส.ค. 1840)

เพราะทุกคนที่เคยมีชีวิตบนแผ่นดินโลกไม่ได้มีโอกาสรับบัพติศมาโดยสิทธิอำนาจที่ถูกต้องในช่วงชีวิตบนแผ่นดินโลก บัพติศมาจึงทำได้โดยตัวแทน นั่นหมายความว่าคนที่มีชีวิตอยู่จะรับบัพติศมาแทนคนที่ตายไปแล้ว สมาชิกศาสนจักรรับบัพติศมาแทนคนตายในพระวิหารที่อยู่ทั่วโลก มีคนสงสัยเป็นครั้งเป็นคราวว่าลูกหลานผู้ล่วงลับไปแล้วถูกรบกวนในกระบวนการนี้หรือไม่ ไม่เลย คนที่เป็นตัวแทนใช้เฉพาะชื่อของคนที่ตายไปแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน ศาสนจักรจึงเก็บรักษาบันทึกของผู้ล่วงลับที่ได้รับบัพติศมาแล้ว บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อประกอบบัพติศมาแทนคนตาย ชื่อคนตายจะถูกเพิ่มเข้าไปในบันทึกสมาชิกภาพของศาสนจักร หาได้เป็นเช่นนั้นไม่