ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ชาวมอรมอนถือว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ชาวมอรมอนเชื่อ เคารพ และรักพระคริสตธรรมคัมภีร์ เราเห็นว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นบันทึกที่มีพลัง สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นรากฐานของศาสนาคริสต์ทุกศาสนา พระคัมภีร์ไบเบิลอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ หลักคำสอน เรื่องเล่า คำเทศนา และประจักษ์พยาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและมาจากงานเขียนของบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพวกเขา (ดู 2 เปโตร 1:20-21) เรามีพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมผ่านขั้นตอนเดียวกัน รวมไปถึงพระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งสนับสนุนและยกระดับพระคัมภีร์ไบเบิล