ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเข้าโบสถ์กับการเข้าพระวิหาร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

โบสถ์ของเราเป็นสาธารณสถานที่อุทิศไว้เพื่อการนมัสการ ที่ซึ่งชาวมอรมอนและผู้มาเยือนสามารถมาประชุมกันเพื่อสวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ รับส่วนศีลระลึก และยังคงเรียนรู้หน้าที่รับผิดชอบของตนในฐานะลูกของพระผู้เป็นเจ้า พระวิหารเป็น “พระนิเวศของพระเจ้า” (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 6:1, 37) เช่นที่เคยเป็นมาตลอดประวัติศาสตร์ จุดประสงค์เบื้องต้นของพระวิหารคือเตรียมสถานที่ซึ่งอุทิศไว้เพื่อประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจำเป็นต่อชีวิตนิรันดร์ เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร การเข้าพระวิหารจึงจำกัดเฉพาะชาวมอรมอนที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจึงจะมีค่าควรเข้าไป