ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับ “ชีวิตนิรันดร์”

คำตอบอย่างเป็นทางการ

สวรรค์เป็นสถานที่ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทับและเป็นบ้านในอนาคตของคนที่ทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและคำสอนของพระเยซูคริสต์ ความหวังของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ของเราและจุดประสงค์ของชีวิตบนโลกนี้คือสอนและเตรียมเราเพื่อให้เรากับครอบครัวได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ชั่วนิรันดร์

หลังจากฟื้นคืนชีวิตเราจะได้รับการพิพากษาและรางวัลสำหรับสิ่งที่เราทำในชีวิตนี้ (ดู วิวรณ์ 20:12,13)

พระเยซูคริสต์ทรงสอนเหล่าอัครสาวกของพระองค์ว่าในพระนิเวศน์ของพระบิดาของพระองค์มี “ที่อยู่เป็นอันมาก” (ยอห์น 14:2) พระบิดาบนสวรรค์ที่รักของเราทรงปรารถนาจะประทานรางวัลแก่ลูกทุกคนของพระองค์ตามการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์และความเต็มใจทำตามพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

คนที่ทำสิ่งเหล่านี้และมีค่าควรกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์กลายเป็น “ทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์” (โรม 8:17) ได้รับทั้งหมดที่พระบิดาทรงมี พวกเขาจะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และกับครอบครัวของพวกเขาในรัศมีภาพนิรันดร์ของพระองค์

คนที่เลือกไม่ทำตามพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระเยซูคริสต์จะได้รับรางวัลตามสิ่งที่ทำในชีวิตนี้ แต่จะไม่ได้รัศมีภาพของการอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า