ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดจึงสำคัญที่เราต้องดูแลร่างกายของเรา เหตุใดในพระคัมภีร์ไบเบิลจึงเรียกร่างกายของเราว่าวิหารของพระผู้เป็นเจ้า

คำตอบอย่างเป็นทางการ

มนุษย์ประกอบด้วยสองส่วน ร่างกายที่เป็นมรรตัยกับวิญญาณที่เป็นอมตะ พระเจ้าทรงเรียกร่างกายของเราว่า ‘ร่าง’ หรือ ‘วิหาร’ เนื่องจากเป็นที่พำนักชั่วคราวของวิญญาณนิรันดร์ของเรา (ดู พระคัมภีร์มอรมอน, โมไซยาห์ 3:5; 1 โครินธ์ 3:16) เนื่องจากวิญญาณและร่างกายรวมเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ (ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 88:15) สิ่งที่ส่งผลต่อสิ่งหนึ่งจึงส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่งด้วย เราทำให้ “ร่าง” เป็นบ้านที่ดีพอสำหรับวิญญาณของเราเมื่อเราดูแลร่างกายตนเอง การทำให้ร่างกายเราเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ด้วยยาเสพติด ยาสูบ หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ย่อมส่งผลเสียต่อวิญญาณ