ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล พวกเขาถือว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

งานเขียนพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ของเราผ่านมาทางอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ พระผู้เป็นเจ้าประทานงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพระคัมภีร์แก่ลูกๆ ของพระองค์ผ่านอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ พระคัมภีร์จะช่วยให้ท่านรู้จักพระผู้เป็นเจ้า ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อท่าน และคำสอนของพระองค์ พระคัมภีร์ที่โลกคริสตศาสนารู้จักดีที่สุดคือพระคริสตธรรมคัมภีร์ นอกจากพระคัมภีร์ไบเบิลแล้ว วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังยอมรับหนังสือต่อไปนี้เป็นพระคัมภีร์ด้วย

  • พระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ บันทึกเกี่ยวกับการติดต่อของพระผู้เป็นเจ้ากับผู้อยู่อาศัยของอเมริกาโบราณ (2000 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 400)
  • หลักคำสอนและพันธสัญญา งานรวบรวมการเปิดเผยและถ้อยแถลงที่ได้รับการดลใจเพื่อการสถาปนาและการวางระเบียบข้อบังคับของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ในยุคสุดท้าย (ค.ศ. 1830 – ค.ศ. 1978)
  • ไข่มุกอันล้ำค่า งานคัดสรรจากการเปิดเผย งานแปล และการเขียนของโจเซฟ สมิธ