ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

มีข้อจำกัดบนพื้นฐานเรื่องเชื้อชาติหรือสีผิวหรือไม่เกี่ยวกับคนที่จะเข้าร่วมศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและมีฐานะปุโรหิต

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติหรือสีผิวสำหรับคนที่จะเข้าร่วมศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติหรือสีผิวเช่นกันสำหรับคนที่จะมีฐานะปุโรหิตในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ข้อประกาศอย่างเป็นทางการของศาสนจักรกล่าวว่า “ชายผู้มีค่าควร, ที่ซื่อสัตย์ทุกคนในศาสนจักรจะได้รับฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์, พร้อมด้วยพลังอำนาจที่จะใช้สิทธิอำนาจจากสวรรค์, และมีความสุขกับบรรดาผู้เป็นที่รักของเขาในพรทุกประการที่หลั่งไหลมาจากฐานะปุโรหิตนั้น, รวมถึงพรพระวิหาร. ฉะนั้น, สมาชิกชายที่มีค่าควรทั้งปวงในศาสนจักรจะได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือสีผิว.”
(หลักคำสอนและพันธสัญญา, ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ – 2, หน้า 394)

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนประกาศยืนยันหลักธรรมนี้เมื่อพูดกับสโมสรนักข่าว National Press Club ในวอชิงตัน ดี.ซี. ว่า “เราเชื่อในภาษิตเก่าแก่ที่ว่างานสำเร็จได้หากร่วมแรงร่วมใจกันทำ เรามีฐานะปุโรหิตเป็นสมาชิกธรรมดา และชายที่มีค่าควรทุกคนมีสิทธิ์รับฐานะปุโรหิตนี้”