ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

เหตุใดจึงต้องมีการฟื้นฟูพระกิตติคุณ เรามีพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่แล้วไม่ใช่หรือ

คำตอบอย่างเป็นทางการ

การถอนตัวจากความจริงครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังจากมรณกรรมของเหล่าอัครสาวกของพระคริสต์ นี่เรียกว่าการละทิ้งความเชื่อ (อาโมส 8:11-12; กิจการ 20:29-30; 2 ทิโมธี 4:3)

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงสถาปนาศาสนจักรของพระองค์ หลังจากพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เหล่าอัครสาวกของพระองค์ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของพระองค์ ผ่านการเปิดเผยและด้วยสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตของพระองค์

หลังจากอัครสาวกและสมาชิกที่ชอบธรรมจำนวนมากของศาสนจักรถูกฆ่าตายและสมาชิกคนอื่นๆ ออกจากความจริง พระเจ้าทรงนำสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตและศาสนจักรของพระองค์ไปจากแผ่นดินโลก เมื่อไม่มีสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรจึงดำเนินงานตามที่พระคริสต์ทรงสถาปนาไว้ไม่ได้อีก ศาสนพิธีถูกเปลี่ยน ความจริงที่แจ้งชัดและเรียบง่ายสูญสิ้นไป แม้จะยังมีคนดีมากมายและความจริงบางอย่าง แต่ศาสนจักรดั้งเดิมสูญสิ้น

เหล่าอัครสาวกพยากรณ์ถึงการถอนตัวหรือการละทิ้งความเชื่อ ตัวอย่างหนึ่งคือจดหมายของเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา (2 เธสะโลนิกา 2:1-3)

อัครสาวกเปโตรพยากรณ์ว่า “สิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่” ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ (กิจการ 3:19-21) ศาสนจักรของพระคริสต์และสิทธิอำนาจของพระองค์ที่สูญสิ้นไปเพราะการละทิ้งความเชื่อจะได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่แผ่นดินโลก การฟื้นฟูนี้จะทำให้ทุกคนมีโอกาสได้รับพรทั้งหมดของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อีกครั้ง

นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธถือเป็นการเริ่มต้นการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินโลก ในปีต่อๆ มาพระคริสต์ทรงฟื้นฟูฐานะปุโรหิตของพระองค์และทรงจัดตั้งศาสนจักรของพระองค์อีกครั้ง พระองค์ยังทรงเปิดเผยความจริงต่อศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ และฟื้นฟูพรที่ถูกนำไปจากแผ่นดินโลกชั่วเวลาหนึ่ง