ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

จริงหรือไม่ที่พระเยซูทรงปรากฏในอเมริกาเหนือหลังการตรึงกางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ตามที่พระคัมภีร์มอรมอนกล่าว

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระคัมภีร์มอรมอนพูดถึงพระเยซูคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์และการเสด็จเยือนผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ในอเมริกาสมัยโบราณ หลังจากเสด็จเยือนเหล่าสานุศิษย์ของพระองค์ในโลกเก่า พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์มาปรากฏต่อผู้ติดตามพระองค์ในอเมริกาสมัยโบราณ

พระคัมภีร์มอรมอนบรรยายว่าในช่วงเสด็จเยือนครั้งนั้น พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วย ทรงสอนพระกิตติคุณแก่พวกเขา ทรงอวยพรเด็กๆ ของพวกเขา และทรงเรียกสาวกสิบสองให้จัดตั้งศาสนจักรในพื้นที่ของทวีปอเมริกา (3 นีไฟ 11:18; 3 นีไฟ 12:1-2)