ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศสนับสนุนพรรคการเมืองหรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ศาสนจักรได้ออกถ้อยแถลงต่อสาธารณชนหลายครั้งก่อนการเลือกตั้งครั้งใหญ่ดังนี้ “หลักธรรมที่สอดคล้องกับพระกิตติคุณมีอยู่ในนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองหลักๆ ทุกพรรค แม้ศาสนจักรไม่ได้ประกาศสนับสนุนผู้สมัคร นโยบายหาเสียง หรือพรรคการเมือง แต่ขอให้สมาชิกมีส่วนร่วมเต็มที่ในเรื่องการเมือง การปกครอง และชุมชน”