ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับครอบครัว

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ใน“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” สรุปความเชื่อมากมายของมอรมอนเกี่ยวกับครอบครัวเอาไว้ หนึ่งในแก่นความเชื่อของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือสัมพันธภาพครอบครัวคงอยู่ชั่วนิรันดร์—ไม่ใช่เพียงชีวิตนี้

เฉกเช่นปีติหอมหวานที่สุดของชีวิตบางอย่างสามารถเกิดขึ้นผ่านความสัมพันธ์ในครอบครัว การสูญเสียสมาชิกครอบครัวที่เรารักจึงเป็นเหตุให้เราเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง

แต่ความตายไม่จำต้องเป็นการสิ้นสุดสัมพันธภาพของเรากับบุคคลที่เรารักและหวงแหน พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “ความเป็นสังคมอย่างเดียวกันนั้นซึ่งมีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่นี่จะมีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่นั่น [ในนิรันดร], เพียงแต่จะควบคู่ไปกับรัศมีภาพนิรันดร์” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 130:2)

สมาชิกครอบครัวที่ยอมรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และทำตามแบบอย่างของพระองค์จะได้อยู่ด้วยกันตลอดกาลผ่านศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบในพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูประทานอำนาจให้เปโตรผนึกสิ่งต่างๆ บนแผ่นดินโลกและในสวรรค์ (มัทธิว 16:19) อำนาจผนึกเดียวกันนี้ฟื้นฟูกลับมาให้โจเซฟ สมิธ ชาวมอรมอนเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับการ “ผนึก” หรือผูกมัดไว้ด้วยกันผ่านเดชานุภาพของพระองค์ซึ่งทำให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์